Östernäs

Ett nytt område för Ljusdal att växa på. Vi har ett unikt läge i Ljusdal med närhet till vatten, centrum och resecentrum. I detaljplanerna för området som kommunfullmäktige antog beskrivs följande:

"Östernäs skall vara en plats att vara stolt över, där alla känner sig välkomna och där det finns plats för liv mellan husen och mänskliga möten. Östernäs skall rymma en rad verksamheter som tillsammans bidrar till en levande plats över dygnet. Kvalitéer som närhet till centrum, kollektivtrafik, vatten- och rekreationsområden och möjligheten till en hållbar livsstil skall stärkas.”

Östernäs är ett centralt beläget, före detta industriområde, i centrala Ljusdal som förvärvats av Ljusdals kommun. Området erbjuder mark i nära anslutning till Ljusdals Resecentrum där nu gällande detaljplaner, vilka omfattar ett ca 8 hektar stort område, medger handel, kontor och idrott. Sanering av förorenad mark har under 2020 skett av en del av området, för att göra det möjligt att bygga bostäder inom Östernäs. Två nya detaljplaner för bostadsändamål m m antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Dessa planer är överklagade till mark- och miljödomstolen.

En närmare 2 hektar stor anläggning med park, bryggor, strandområde och betongpark har byggts. För närvarande byggs även padelbanor inom området. Detta gör att Östernäs i kombination med promenadstråket runt Kyrksjön redan idag erbjuder ett tillgängligt område med brett utbud av aktiviteter.


Historia

Östernäs var vid mitten på 1800-talet en liten by i Ljusdal. Ångmaskinen, järnvägen och närheten till vatten var förutsättningar för den sågverksamhet som etablerades och kom att verka på platsen i över hundra år (1887-1995). Sågverket var Ljusdals största industri under 1900- talet. Som mest arbetade runt 150 anställda. Sågverket producerade allt ifrån sågat och hyvlat virke till trämjöl, spån till isolering i hus, kol och tjära. Vatten var inte bara en förutsättning för ångmaskinernas drift utan även för transport och lagring av det timmer som skulle sågas.

År 1881 hade Ljusdal tågförbindelse till både Stockholm, Hudiksvall och Ånge. Järnvägen skapade inte bara möjligheter till effektiva transporter av exportvaror som virke, utan också ett helt nytt samhälle med stadskaraktär.

Under årens lopp försåg sågverket Ljusdals centralort, senare köping, med både elektrisk gatubelysning, trätrottoarer, vattenledningar till ånglok och vattenpost för eldsläckning.

År 1995 upphörde sågen och under 2009 köpte Ljusdals kommun området, där vissa byggnader och byggnadsrester fanns kvar. Under året 2012 förvärvar Ljusdals kommun de sista fastigheterna och därmed möjliggörs ett 11 ha samlat utvecklingsområde på Östernäs. De sista resterna från sågverksepoken rivs, marken återställs och för första gången på över hundra år har platsen blivit tillgänglig för allmänheten.

Under hösten 2018 fattades ett politiskt beslut om att påbörja ett planarbete för bostäder, skola, handel, kontor och verksamheter över hela området Östernäs. I det arbetet ingick även att se över sanering av området för att möjliggöra bostäder. Ett arbete som genomfördes med hjälp av medel från Naturvårdsverket och där en del av marken sanerades klart 2020.

Nutid

Idag på Östernäs är närmare två hektar av området på Östernäs ett stort grönt och fritidsområde med park, bryggor, strandområde, lekpark, utegym, parkour och betongpark. Under 2021 ställs paddelbanor i ordning inom området. Detta gör att Östernäs, i kombination med promenadstråket runt Kyrksjön, redan idag erbjuder ett tillgängligt område med brett utbud av aktiviteter för alla åldrar.

Sanering av en ytterligare del av området planeras ske under 2021 efter beslut hos Naturvårdsverket. Våren 2021 pausades besluten hos dem då EU-kommissionen ser över olika nationella bidragssystem.

En gruppering är bildad inom kommunen vars uppgift är att samordna de olika förutsättningar som området har utifrån olika intressen och ansvarsområden. Grupperingen består av kompetenser inom markhandläggning, samhällsplanering, näringsliv, energi, vatten, avlopp, gator och parkhantering. Allt för att möjligöra en snabb start med genomförandet av detaljplanerna, när de får laga kraft.

Framåt

Områdets fortsatta utveckling är till stor del beroende av hur det går med detaljplanerna vid Mark- och miljödomstolens beslut gällande överklagandet. Ett för kommunen positivt beslut kan innebära att planerna vinner laga kraft, men de kan även överklagas till högre instans.

Vi kommer att uppdatera informationen när vi vet mer.

Kontakta oss

Ställ frågor direkt via osternas@ljusdal.se

Plan- och exploaterings-koordinator
Simon Rosell
0651-76 13 10

Markhandläggare
Catarina Wikström
0651-183 31

Näringsliv och exploatering
Anders Beigler
0651-76 15 46

Förstora bilden