Nämnder

Organisationen av nämnder

Den nuvarande politiska nämndorganisationen består av kommun­styrelsen och ytterligare nämnder: utbildningsnämnden, omsorgs­nämnden, samhällsservicenämden, arbetsmarknads- och socialnämnden och jävsnämnden. Därutöver finns en valnämnd och en överförmyndarnämnd.

Hur utses nämndledamöterna?

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöterna till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges ledamöter utses i sin tur av kommunens invånare vid varje kommunalval.

Nämndernas uppgift

Styrelserna och nämnderna är specialister på olika områden och ser till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens ansvarsområde.

Nämnderna är ansvariga både gentemot tillsynsmyndigheten IMY: Integritetsskydds­myndigheten för detta Datainspektionen och gentemot de som fått sina personuppgifter behandlade, exempelvis vid skadeståndsanspråk.

Det är den personuppgiftsansvariges skyldighet att säkerställa att all behandling av personuppgifter följer dataskyddsförordningen GDPR.

Nämndprotokoll

Protokoll från nämndsammanträdena finns att läsa på biblioteken. Vissa nämnders protokoll finns även tillgängliga här på kommunens webbplats.

Offentliga nämndsammanträden

Vissa styrelser och nämnder har öppna sammanträden för allmänheten.