Överförmyndarnämnden

I varje svensk kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av dessa insatser. Syftet är att rättsliga förluster inte ska uppstå för dem som av olika anledningar inte själva kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av en lag som heter föräldrabalken. Verksamheten står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun består av tre ledamöter och tre ersättare och sammanträder några gånger per år. Nämnden har inga öppna sammanträden som kan bevistat av allmänheten, eftersom dess ärenden omfattas av sekretess.

Kontakt

Vice. ordförande
Pernilla Färlin (M)
pernilla.farlin@ljusdal.se

Överförmyndar­nämnden

Namn på alla ledamöter finns via ovanstående länk.