Ledighet för elever

Ur skollagen 7 kap. 18§

Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Rektor eller klassföreståndare fattar beslut om kortare ledigheter. 

Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet än 10 dagar. Synnerliga skäl behöver styrkas av någon annan än vårdnadshavaren, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

  1. Rektor får uppdra åt någon annan (t.ex. klassföreståndare eller mentor) att fatta beslut om ledighet upp till 10 dagar.
  2. Ansökan om ledighet görs på fastställd blankett som efter beslut om ledighet och registrering lämnas till expeditionen för arkivering.
  3. Om den aktuella ledigheten överskrider de 10 dagarna som klassföreståndare/mentor har rätt att besluta om ska rektor besluta om hela ledigheten.
  4. Elever och föräldrar ansvarar för att ta igen förlorat skolarbete.

    Vid gemensam vårdnad krävs underskrift avbåda vårdnadshavarna.