Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. De flesta skolpliktiga barn går först i förskoleklassen och sedan i grundskolan. De kan också gå i grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

Källa: 7 kapitlet 10 § skollagen.

Vi kommer i början av februari att anvisa varje barn en plats på en kommunal skola. Innan vi gör anvisningen vill vi veta om ni har några önskemål om placering vid en viss skola.

Information om detta kommer att gå ut via brev till berörda vårdnadshavare under November månad.

Vid delad vårdnad måste båda vårdandshavarna bekräfta önskemålet för att vi skall kunna ta hänsyn till det.

Via denna länk kan du göra ditt val. Ansökan val av förskolerklass
Obs! Länken till vala av skola är öppen november - januari.

För frågor om skolvalet, kontakta oss på tel 0651-181 64.

Du kan också direkt kontakta den skola du är intresserad av, kontaktuppgifter finns på www.ljusdal.se

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Relaterade sidor

Obs! Länken till val av skola är öppen november - januari.