Tillsyn

Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brand­farliga och explosiva varor genomföra tillsyn. Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen efterföljs.

Enligt lagen har kommunen rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer. Kommunen har också rätt att debitera tillsynsbesöket.

Vid tillsynen kontrolleras att brandskyddet håller en skälig nivå, och det är Räddningstjänsten som utför tillsynen.

Ansvaret för brandskyddet i anläggningen är ägarens och/eller nyttjanderättshavaren.