Översiktsplanering

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell och kommun­övergripande översiktsplan. Den ska beskriva hur kommunen ska använda mark- och vattenresurser, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanerna tar sikte på hur man vill att kommunen ska se ut lite längre fram i tiden.

Den kommunövergripande översiktsplanen ska tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna ge stöd till mer detaljerad planering för till exempel ny bebyggelse. Det finns också tillägg till översiktsplanen som gäller ett särskilt ämnesområde, till exempel vindkraft.

Så kan du påverka

Samråd
Samrådet utgör en stor del av översiktsplaneprocessen, Den startar när den första tidiga dialogen inleds och avslutas när samrådsredogörelsen är skriven. Inom ramen för samrådet sker även avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen och samråd om den. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning
När samrådet är genomfört och kommunen gjort de ändringar och justeringar som föranletts av de synpunkter som kommit in, så ska kommunen låta planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen granskas.

Antagande
Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande av ny översiktsplan och av ändringar av översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Pågående arbete
Arbete pågår med att ta fram en planeringsstrategi och en ny översiktsplan för hela kommunen.

Planeringsstrategi

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin bidrar till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och på så vis kan förändrade förutsättningar fångas. Översiktsplaneringen ges därmed en större politisk betydelse.

Arbete pågår med att ta fram en sådan strategi.

Tillägg till översiktsplanen LIS "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen"

LIS-plan för Ljusdals kommun "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen"

Fördjupad översiktsplan Ljusdals tätort

Antagen av kommunfullmäktige 28 januari 2019 § 3.

Fördjupad översiktsplan Färila

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 1988.

Fördjupad översiktsplan verksamhetsområde Ede

Antagen av kommunfullmäktige 24 november 2003 § 148.

Kontakta oss

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Relaterade sidor