Specialskola

Det finns elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Vad är en specialskola?

Specialskolan är till för elever som behöver en annan skolform. Specialskolan är obligatoriskt tioårig för att våra elever ska få mer tid för sitt lärande.

Enligt skollagen (Se 7. Kap 6 § i skollagen (2010:800) har elever rätt till alternativ skolform om behov finns.

På specialskolan arbetar de med språk och kommunikation på olika sätt för att undervisningen ska bli tillgänglig för deras elever. De erbjuder anpassade undervisningsgrupper, där antalet elever i undervisningsgruppen kan variera från cirka 3 till 15 elever. De arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla deras lärmiljöer för att deras elever ska få de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas.

Elever som går på någon av skolorna vistas i en miljö där de kan kommunicera med andra, lära och vara delaktiga i olika sammanhang i skolan: i undervisningen, på rasterna, i fritidshemmet och på skolans boende för de elever som har långt att dagpendla.

En miljö där eleverna får vara delaktiga är inte bara viktig för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen utan främjar också deras identitetsutveckling. Genom att eleverna känner tillhörighet med andra elever och utvecklar kamratrelationer med dem som de kan kommunicera med byggs en bra grund för livslångt lärande och för framtida utbildnings- och yrkesvägar.