Föräldrasamverkan

Skolan och föräldrarna har gemensamt ansvar för elevens skolgång och tillsammans ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Föräldrar kan tillföra kunskaper och erfarenheter och genom sitt engagemang bidra till en lyckad skolgång.

Föräldrarnas ansvar, inflytande och delaktighet

Föräldrarna informeras om målen för skolans verksamhet, om vår arbetsplan och om hur arbetet är upplagt. Elevers lärande utvecklas och förbättras om elev, föräldrar, lärare och annan personal ges möjlighet att samtala som jämbördiga parter och ta upp frågor kring elevens skolgång. Samtalen kan gälla både elevens situation i skolan och på fritiden och syftar i första hand till att göra skolan till en god miljö för elevernas lärande.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är en dialogform för fortlöpande kontakter mellan ansvarig personal, mentor, elev och föräldrar vars syfte är att framförallt hitta utgångspunkter för elevens fortsatta utveckling. I utvecklingssamtalen, som ska genomföras minst två tillfällen per läsår, diskuteras elevens förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och resultat. Där läggs också grunden för gemensam förståelse för skolans kunskapsuppgift och på vilka premisser bedömning och betygssättning sker. Dessa samtal ska ge ömsesidig information och leda till gemensamma åtaganden. Vid dessa samtal ska en individuell utvecklingsplan, IUP, för eleven upprättas.

Föräldrasamverkan

Alla föräldrar ges möjlighet att tillsammans med sitt barn regelbundet följa upp studierna på skolan. Föräldrarna hälsas välkomna att ta del av skolarbetet genom att besöka skolan. Genom utvecklingssamtalen ges alla föräldrar möjlighet att tillsammans med sitt barn regelbundet följa upp studiesituation. Varje samtal ska utgå från det första samtalet och blicka framåt mot nästa. Vi ser gärna att föräldrarnas yrkeserfarenhet ska tas tillvara.

Trygghet

Föräldrarnas engagemang i sitt barns skolarbete är viktigt för elevernas trygghet och är en tillgång i skolarbetet. Ökad delaktighet möjliggör en god insikt i skolans verksamhet för föräldrar.

När eleven är olovligt från­varande från skolan går ett SMS ut från skolan till vårdnads­havaren.