Ledarutbildningsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att stimulera ledarutbildning. Det förutsättes, att deltagaren efter genomgången kurs gör en insats inom föreningslivet i Ljusdals kommun.

Villkor

Bidrag kan utgå till föreningsledare, i åldern 13 år och uppåt. Bidrag utgår inte för kurs utomlands. Ersättning utgår för högst 10 dagar. Kursen skall vara sanktionerad av distrikts- eller riksorganisation. Förhandsbesked måste inhämtas innan anmälan till utbildning sker.

Bidrag

Bidrag utgår med högst 75 % av följande kostnader: Kursavgift Resekostnader (billigaste färdsätt) Förlorad arbetsförtjänst, dock som högsta bidragsgrundande belopp om 300 kr per dag Varje förening/sektion kan söka ett max.belopp/år, som är 75 % av 10.000 kronor. För deltagande i kongress och förbundsmöten utgår inte bidrag. Bidraget utbetalas efter uppvisande av faktura och kontoutdrag eller motsvarande. I förekommande fall bifogas intyg från arbetsgivaren om förlorad arbetsförtjänst.

Ansökan

Ansökan sker på avsedd blankett och finns att hämta på Ljusdals kommuns sida för självservice. Observera att förhandsbesked ska inhämtas innan anmälan till utbildning sker. Detta kan sökas löpande under året och gäller i ett år från beslutsdatum. Om anmälan sker innan förhandsbesked inhämtats, faller rätten till bidrag. Ansökan görs på https://interbook.ljusdal.se/