Bidrag och stöd

Kommunalt bidrag kan utgå till verksamhet som bedrivs av organisationer, föreningar och sammanslutningar för främjande av fritidsfostran, fritidsliv och friskvård.

Bidrag utbetalas endast till förening som aktivt bedriver verksamhet och vars medlemmar är folkbokförda inom kommunen. Undantag kan göras för enskild medlem utanför kommunen, om det kan styrkas att han eller hon regelbundet deltar i föreningens verksamhet.

Förening som söker bidrag ska ha medlemsmatrikel, den ska ha antagit stadgar och valt styrelse som ansvarar för verksamheten. Verksamheten ska kontrolleras av revisor som är vald av föreningens årsmöte. För att få bidrag behöver föreningen delge uppgifter om sin verksamhet till fritidsenheten.

https://interbook.ljusdal.se/ kan föreningar/organisationer söka olika bidrag.
Om du behöver hjälp med inloggning eller har frågor kring bidrag är du välommen att kontakta fritidsenheten.