Drift- och underhållsbidrag utomhusanläggning

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening, som äger eller svarar för drift av anläggning, som används till idrotts-, frilufts- eller annan fritidsverksamhet.

Villkor

Anläggningen skall vara belägen inom Ljusdals kommun. I anläggningen skall en regelbunden verksamhet bedrivas.

Ljusdals kommuns ansvar:

  • Kommunen bidrar till driften av anläggningen genom det drifts- och underhållsbidrag som fastställts av kommunstyrelsen.
  • Kommunen samordnar, om så erfordras, lösande av frågor rörande anläggningsdrift som är av gemensam karaktär.

Föreningens ansvar:

  • Föreningen svarar för det löpande underhållet av anläggningen med därtill hörande byggnader, maskiner och sidoytor. I det fall gräsklippning ingår i drifts- och underhållsbidraget svarar föreningen för detta.
  • Föreningen svarar för mindre reparationer på anläggningen, som kan hänföras till löpande underhåll.
  • Efter samråd med föreningen skall skolan, allmänheten och andra föreningar ha rätt till nyttjande av de anläggningar, som föreningen får bidrag till.
  • Hyressättning för andra föreningar, skolor och enskilda för nyttjande av anläggningen fastställs av föreningen själv efter samråd med kommunstyrelsen.
  • Föreningen får inte vidta förändringar på kommunägda anläggningar utan att först samråda med fritidsenheten

Bidrag

Kommunstyrelsen bidrar till anläggningsdriften med så kallat prislappssystem. Aktuella belopp fastställs av nämnden enligt följande indelning:

A. Fotbollsplaner
Gräs:
1) Gräsplan, min 100x60 m. Kontinuerlig tävlingsverksamhet
2) Gräsplan, 100x60 m, Skolverksamhet o dyl.
3) Gräsplan, min 60x40 m. 7-mannafotboll. Kontinuerlig tävlingsverksamhet
4) Gräsplan, min 100x 60 m. Ej kontinuerlig tävlingsverksamhet

Grus:
1) Grusplan, min 100x60 m. Matchbelysning
2) Grusplan, Träningsplan
3) Grusplan, mindre

B. Friidrottsanläggningar/Tennisbanor
1) Komplett friidrottsanläggning. Stybb
2) Övriga friidrottsanläggningar. Stybb

C. Tennisbanor
1) Tennisbana, grus
2) Tennisbana, asfalt

D. Isbanor
1) Ishockeyhall
2) Ishockeyrink, träning, med sarg
3) Övriga isbanor

E. Elljusspår
1) Grundavgift, elbelyst
2) Betjäningsgrad

Övriga spår/alpina anläggningar:
Främjandet, Ljusdal
Järvsö IF, alpina (hyresbidrag).

F. Övriga lokaler mm
Friluftsgårdar:
Främjandet, Ljusdal (Björkvallen)
Ljusdals Scoutkår (Måga stugan)

Hund- och ridanläggningar:
Järvsö BHK
Ljusdals BHK
Ljusdals RK

Båt-, flyg- och motorsport:
Järvsö Båtklubb
Kanotklubben Ljusnan
Ljusdals Flygklubb
Ljusdals Motorklubb
ACCS Roadrunners

Sportskytteanläggningar

Övriga:
Ljusdals Golfklubb
Ljusdals Orienteringsklubb

Ansökan

Ansökan skall vara fritidsenheten tillhanda senast den 30 april och avse kostnader för föregående kalenderår på särskild blankett. Vid anmodan skall föreningen visa vederbörliga verifikationer för kontroll av redovisningen. Ansökan görs på https://interbook.ljusdal.se/