Grundbidrag till funktionsvariations- och pensionärsföreningar

Ändamål

Grundbidraget är avsett för funktionsvariations- och pensionärorganisationernas administrativa kostnader och skall utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet.

Bidrag

Bidraget utgår med 20 kr per medlem för pensionärsförening och 35 kr per medlem i funktionsvariationsförening. Medlemsantalet beräknas på sistförflutna verksamhetsår per den 31/12.

Ansökan

Ansökan skall vara fritidsenheten tillhanda senast den 30 april och inges på särskild blankett. Ansökan görs på https://interbook.ljusdal.se/