Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor - Seveso

Sevesolagstiftningen (Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. I Ljusdals kommun finns bara en bergtäkt som omfattas av Seveso.

Bergstäkt som omfattas av Sevesolagstiftningen

Vid bergtäkten på fastigheten Karlstrand Katrineberg 1:25 producerar Svevia bergmaterialprodukter, genom sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen. 

Kemikalierisker

Kemiska sprängmedel förekommer på anläggningen. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Vid en olycka larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet leds av räddningsledare med hjälp av expertis från företaget. Bergtäkten ligger långt från bebyggelse och risken för personskador eller skador på egendom är därför mycket liten.

Tillsyn

Tillsyn av verksamhet enligt lag 1999:381 utförs av Länsstyrelsen.