Pågående detaljplaner

Översiktskarta gällande pågående detaljplaner

Klicka på kartbilden för att ta dig till pågående detaljplaner på Kommunkartan - Ljusdals kommun

Här presenteras detaljplaner som Ljusdals kommun för närvarande arbetar med.

Planprocessen

I en detaljplan kan du utläsa var, vad och hur en fastighet får bebyggas och användas.

Här kan du se hur processen går till, vad den innebär och hur kommunen arbetar med den.

Planbesked
Ansökan om detaljplan kan göras genom planbesked. Besked om ett planarbete kan påbörjas eller inte ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen.

Vid positivt besked så ges en ungefärlig tidpunkt när kommunen beräknar att påbörja detaljplanen och en preliminär bedömning när ett beslut om antagande kan fattas, det finns dock ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas eller vinna laga kraft.

Ett planbesked är inte juridiskt bindande, och går inte heller att överklaga.

Planuppdrag
I uppstartsskedet av en detaljplan samlas den information som behövs för att avgränsa planområdet och ett undersökningssamråd med Länsstyrelsen sker för att se om detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalk (1998:808). Val av förfarande görs och plankostnadsavtal skrivs med den sökande.

Planförfarande
Detaljplaner kan göras på tre olika sätt; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet
Kan användas vid de flesta planuppdrag. Standardförfarandet innehåller tre steg: samråd, granskning och antagande.

Om förslaget godkänns av alla i samrådet kan kommunen välja att övergå till ett begränsat förfarande. Det innebär att förslaget kan antas efter samrådet. Antagandet av detaljplanen fattas av Kommunstyrelsen.

Begränsat förfarande
Vid planförslag med endast mindre åtgärder och med en liten samrådskrets finns det möjlighet att använda begränsat förfarande. Det krävs dock ett aktivt godkännande av samtliga i samrådskretsen. Antagandet av detaljplanen fattas av Kommunstyrelsen.

Utökat förfarande
Används om planförslaget inte följer översiktsplanen, är av större allmänt intresse eller innebär en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalk (1998:808), d.v.s. kräver mer miljöutredning. Det utökade förfarandet innehåller tre steg: samråd, granskning och antagande. En kungörelse om samråd ska publiceras i den lokala ortstidningen. Handläggningstiden skiljer sig inte nämnvärt från ett standardförfarande. Antagandet av detaljplanen fattas av Kommunfullmäktige.

Samråd
Här får alla en möjlighet att tycka till om detaljplaneförslaget, de som anses vara berörda av detaljplaneförslaget får ett brev med information om detaljplanen hemskickad. Läs mer (+Så kan du påverka). Efter att samrådstiden är avslutad skrivs en samrådsredogörelse, som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in under samrådet, där framgår även vilka ändringar som kommunen gjort i planhandlingarna.

Granskning
Detaljplanen kan komma att ändras utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet. Under granskningen ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Läs mer under (+Så kan du påverka). Efter att granskningstiden är avslutad skrivs ett granskningsutlåtande, som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in under granskningen, där framgår även vilka ändringar som kommunen gjort i planhandlingarna.

Antagande
Efter eventuella revideringar av detaljplaneförslaget tas detaljplanen upp för antagande av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Efter antagandet informeras de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen om att detaljplanen är antagen. De som vill överklaga detaljplanen har tre veckor på sig efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Laga kraft
Om detaljplanen inte överklagas inom besvärstiden vinner detaljplanen laga kraft. Nästa steg är att bygglov kan beviljas på fastigheten, vilket i sin tur innebär att byggstart kan påbörjas.

Så kan du påverka

Påverka under samrådstiden

Om du påverkas av en detaljplan som ska förändras eller skapas kontaktar vi dig. Om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området kan du vara berörd.

Kommunen skickar brev om samråd till berörda, av brevet framgår information om detaljplanen, hur lång samrådstiden är samt vart planhandlingarna för den aktuella detaljplanen finns att tillgå.

Under samrådstiden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på detaljplaneförslaget av berörda, allmänheten, myndigheter och andra remissinstanser. Efter samrådet kan detaljplaneförslaget behöva ändras utifrån de synpunkter som kommit in.

För större ärenden eller ärenden som berör många anordnar kommunen ibland även ett så kallat samrådsmöte där vi presenterar förslaget.

Påverka under granskningstiden

Under granskningstillfället ges möjlighet att läsa detaljplaneförslaget och lämna synpunkter. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt och komma in under granskningstiden för att kommunen ska behandla dessa. Kommunen skickar ut brev om underrättelse om granskning till de som berörs av detaljplaneförslaget. Av brevet framgår information om när, var och på vilket sätt detaljplaneförslaget med tillhörande underlag finns tillgängliga för granskning och hur lång tid granskningstiden är.

Förslaget finns tillgängligt under granskningen innan det antas politiskt.

Överklagan

Efter antagandet av detaljplanen kan du om som är berörd, och lämnat synpunkter under samråd eller granskning som inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen anslår protokollet från sammanträdet på anslagstavlan. Överklagandet skickas till kommunen som sedan gör en rättidsprövning av inkommen handling. Vid det fall överklagan inkommit inom rätt tid (3 veckor) skickas överklagandet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Planuppdrag

Dessa ärenden har fått positiva planbesked och planuppdrag.

Ljusdals-Ede 4:28 med flera vägar i Tallåsen skelettplan

Stene 6:24

Tälle 24:7

Kåsjö 6:37

Samråd

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Just nu finns ingen detaljplan ute på samråd som visas här.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet kan kommunen komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden.

Granskning

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget.

Just nu finns ingen detaljplan ute på granskning som visas här.

Bearbetning inför antagande

När granskningstiden är avslutad kan mindre ändringar i förslaget göras av kommunen, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen.

Antagande

Kommunstyrelsen, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Just nu finns inga antagna detaljplaner som visas här.

Överklagad

Kommunstyrelsens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Laga kraft

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se

Planingenjör

Marcus Pettersson

0651-76 15 45

marcus.pettersson@ljusdal.se

Planingenjör, tjänstledig åter i september 2024

Kerstin Johansson