Mottagning av ensamkommande barn

Det organiserade mottagandet av ensamkommande barn startade under 2012. Ljusdals kommun är enligt lag bunden att ta emot en viss andel av det totala nationella behovet gällande mottagning av ensamkommande barn. Eftersom att det för tillfället är relativt få ensamkommande barn som söker asyl i Sverige så har antalet anvisade barn till Ljusdal minskat kraftigt.

Om ensamkommande barn anvisas till Ljusdals kommun så utreds barnens behov och beslut kring placering fattas av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen.

Integrationsenheten har inte längre något eget HVB-boende för ensamkommande barn, eftersom det har placerats så få barn till kommunen de senaste åren. Placering kan istället ske i familjehem eller på stödboende.