Så fungerar flyktingmottagandet

Ljusdals kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Gävleborg om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.

De kommunala insatserna ska komma igång så snabbt som möjligt och hålla en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

Olika myndigheters ansvar

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.Läs mer om etableringsprogrammet

Myndigheten ansvarar för att de nyanlända får tillgång till etableringsprogrammet samt att en handlingsplan upprättas för den nyanlände.

Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutar och betalar ut etableringsersättning om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingår i etableringsprogrammet.

Försäkringskassan fattar beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för:

 • att ta emot nyanlända som anvisas till kommunerna från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen
 • att utreda behov hos ensamkommande barn
 • undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutar om hur antalet nyanlända ska fördelas mellan kommunerna i länet. Länsstyrelsen ska också:

 • medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • föra dialog med kommunerna om deras årsplanering
 • stödja och underlätta samverkan mellan berörda myndigheter i länet
 • samordna information till allmänhet och medier.

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för att:

 • pröva ansökningar om asyl från personer som vill bosätta sig i Sverige
 • kartlägga den asylsökandes bakgrund under asyltiden
 • anvisa kvotflyktingar för bosättning
 • anvisa nyanlända till en kommun för bosättning
 • bedöma det totala antalet nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande året
 • besluta om statlig ersättning till kommuner och regioner, för mottagande av asylsökande och nyanlända.

Regionerna

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård. Regionerna erbjuder också hälsoundersökningar för nyanlända.