Social hållbarhet

Jämställdhet

Ljusdals kommun arbetar med jämställdhet i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla invånare, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Ett av kommunfullmäktigemålen 2019-2021 är att kommunens invånare ska ha jämlika förutsättningar och jämställda möjligheter.

Under 2018 har arbetet påbörjats med att jämställdhetsintegrera den kommunala organisationen, beslut om detta är taget i kommunfullmäktige. Arbetet kallas JämLjus.

Ljusdals kommun har i flera år arbetat systematiskt med att integrera jämställdhet i förskola och grundskola. Insatser har även gjorts inom omsorgsförvaltningen.

Jämlikhet och allas lika värde

Alla invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Invånare i vår kommun ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämn fördelning av makt och resurser.

Ett par av kommunfullmäktigemålen 2019-2021 är att kommunens invånare ska ha jämlika förutsättningar och jämställda möjligheter samt bli friskare och må bättre.

Delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet är en viktig del i att utveckla ett hållbart samhälle. I Ljusdals kommun finns ett flertal sätt till delaktighet.

Ett av kommunfullmäktigemålen 2019-2021 är att kommunens invånare är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.