Jämställdhet

Alla invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnefdsättning, sexuell läggning och ålder, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Invånare i vår kommun ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämn fördelning av makt och resurser.

Den kommunala verksamheten påverkar människors liv på olika sätt. I varje vardagligt möte mellan invånare och kommun finns möjligheten att utmana, förändra och utveckla. Ljusdals kommun arbetar med jämställdhet i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla invånare, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.

Under 2018 påbörjades arbetet med att jämställdhetsintegrera den kommunala organisationen, beslut om detta är taget i kommunfullmäktige. Arbetet kallas JämLjus.

Ljusdals kommun har i flera år arbetat systematiskt med att integrera jämställdhet i förskola och grundskola. Insatser har även gjorts inom omsorgsförvaltningen. Kommunen har en jämställdhetsberedning inrättad under kommunfullmäktige.

Jämställdhets­strateger

Anna Mann
073-274 74 47
anna.mann@ljusdal.se

Malin Fundin
0651-182 02
malin.fundin@ljusdal.se