Hållbar miljö

Åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning 2015-2020

2015 undertecknade Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi- och klimatanpassning. Syftet med överenskommelsen är att den ska hjälpa till att driva arbetet framåt och synliggöra kommunens miljö- och klimatarbete. Överenskommelsen gäller 2015-2020 och innehåller 26 punkter, se vidare i dokumentet.

Kommunal avfallsplan 2015-2020

Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen ska bland annat visa hur kommunen planerar för att minska avfallsmängden och vilken inriktning avfallshanteringen ska ha underkommande period. Avfallsplanen är antagen av kommunfullmäktige och gäller för tidsperioden 2015-2020.

Hållbar turismutveckling

Ljusdals kommun har som första kommun i Sverige tecknat ett samarbetsavtal om hållbar utveckling med företaget EarthCheck, baserat i Brisbane i Australien. Ett delmål är att kommunens besöksnäring genom Destination Järvsö ska bli hållbarhetscertifierad enligt de kriterier som arbetats fram genom FN-initiativet Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

EarthCheck har sedan 1987 arbetat med hållbar turismutveckling och är det företag som är ackrediterat av Global Sustainable Tourism Council att hållbarhetscertifiera destinationer över hela världen. GSTC:s kriterier omfattar ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling och lägger stor vikt vid organisation och uppföljning.

För Ljusdals kommun innebär avtalet att kommunen ska bedriva utvecklingsarbete för hållbarhet, bland annat inom transporter, sopsortering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kommunen får i och med avtalet tillgång till EarthChecks expertis och ett digitalt mätverktyg där fortsatta framsteg på miljöområdet mäts och redovisas kontinuerligt.

Som en del av hållbar utveckling samverkar Ljusdals kommun och Destination Järvsö AB med lokala företag och föreningar, Region Gävleborg och andra för att skapa ett bra näringslivsklimat för besöksnäringens företag. 31 december 2018 avslutade Destation Järvsö AB ett hållbarhetsprojekt som bland annat arbetat med att utveckla cykelturismen och stimulera besökare att välja tåg istället för bil på resan till Järvsö. Hållbarhetsprojektet har också medverkat till att en ny lösning för sopsortering på turistboenden har kommit till stånd.

EarthChecks VD Stewart Moore besökte Järvsö i november 2018, då samarbetsavtalet tecknades.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service i kommunen. Rådgivaren kan hjälpa till med tips för att minska din energianvändning, för- och nackdelar med olika uppvärmningssystem, bli mer energismart och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Miljömärkt el

Under 2020 köper Ljusdals kommun enbart ursprungsmärkt el från vattenkraft.

Biosfärområde Voxnadalen

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar.

I september 2018 beslutade Sveriges riksdag att tillstyrka Voxnadalens biosfärområdesansökan och nominera området till FN-organet Unesco. Biosfärområdet sträcker sig genom delar av Ovanåker, Bollnäs och Ljusdals kommuner. Voxnadalens kandidatur till biosfärområden har drivits sedan 2014. Biosfärskandidat Voxnadalen är ett projekt som ägs av Ovanåkers kommun och som får ekonomiskt stöd av Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner, Region Gävleborg och Naturvårdsverket. Den 19 juni 2019 fattade Unesco beslut om att utse Voxnadalen till nytt biosfärområde och invigning kommer att ske lördagen den 7 september på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta, med lokal mat, musik och tal m.m. Alla är välkomna!

Föreningen Sveriges ekokommuner

Sveriges ekokommuner är en förening som beslutat om 12 gemensamma gröna nyckeltal (se nyckeltalen nedan) för att följa utvecklingen mot hållbarhet i medlemskommunerna.

Sedan 1 januari 2019 har Ljusdals kommun ett ettårigt så kallat observatörsmedlemskap i Sveriges ekokommuner. Att vara medlem som observatörer innebär att kommunen får tillgång till nätverkets resurser samt den årliga insamlingen av gröna nyckeltal. För att bli fullvärdig medlem i Sveriges ekokommuner krävs att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap samt att kommunen skall ha ett aktuellt miljö- eller hållbarhetsprogram där kommunens ambitioner att gå mot ett hållbart samhälle framgår. Kommunen förväntas delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel och idéer.

Miljöprogram

Ljusdals kommuns miljöprogram är under framtagande.

Föreningen Östra Sveriges luftvårdsförbund

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som på medlemmarnas uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Ljusdals kommun är en av 50 kommuner som är medlemmar i föreningen.

Utveckling av klimatarbete genom Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Med hjälp av risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 ska kommunens klimatarbete utvecklas.

KRAV-certifierad skolmatsal och utbildning

Slottegymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram samt skolmatsal KRAV-certifierades 2014. Sedan dess har personal och lärare arbetat aktivt med att utveckla och förbättra den ekologiska profilen, och 2017 tilldelades restaurang- och livsmedelsprogrammet och skolmatsalen två stjärnor av det oberoende certifieringsorganet SMAK.

Restauranger KRAV-certifieras med en, två eller tre stjärnor. En stjärna betyder att 25 procent av råvarorna som används är KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta. Två stjärnor innebär att minst
50 procent av livsmedlen är KRAV-märkt/EU-ekologiskt/MSC-märkt. Tre stjärnor betyder att minst 90 procent av restaurangens livsmedel är KRAV-märkt/EU-ekologiskt/MSC-märkt.

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Målet 2019-2020 för Slottegymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram samt skolmatsal är att minska matsvinnet, hitta ett bättre alternativ för dukning och förbrukningsmaterial samt öka medvetenheten hos eleverna.