Likabehandling

Det goda mötet ligger till grund för en trygg och respektfull läromiljö för elever och personal.

Vi tar aktivt avstånd från diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och annan kränkande behandling, såsom mobbning. Detta ska uppmärksammas av alla på skolan, förebyggas och bekämpas aktivt.