Färila skola

Välkommen till Färila skola!

Vår skola ligger i centrum av Färila by som ligger längs den vackra slingrande Ljusnan. Färila skola har förskoleklasser och årskurserna 1-9.

I anslutning till Färila skola ligger Färila sim- och sporthall, Färila bibliotek samt fritidsgården Kåken.

Hur vi arbetar

Skolans huvuduppdrag
Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

Kunskaper, utveckling och lärande

Kunskaper, utveckling och lärande
Vi strävar efter att integrera flera ämnen i undervisningen.

Vi är lyhörda för elevernas intressen och frågor samt varierar oss i arbetssätt och metoder.

Vi ger information till föräldrar och elever om syfte och mål med undervisningen och vilka förmågor som ska utvecklas och bedömas.
Utvecklingssamtal där tydliga, utvärderingsbara individuella mål sätts upp för varje elev.

Vi använder oss av vardagliga händelser, iakttagelser och närmiljön i undervisningen.
Eleverna tränas kontinuerligt i sin språkliga medvetenhet.

Vi använder oss av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på olika sätt, till exempel genom att se och göra egen film och bildspel, olika spel som tränar färdigheter, inhämta information och som skrivverktyg.

Vi synliggör elevernas arbeten på olika sätt, exempelvis genom utställningar, redovisningar och fotografier

Vi har regelbundna kunskapsuppföljningar med pedagoger, rektor och elevhälsoteamet

Ansvar och inflytande

I Färila främjar vi elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande genom att:

  • Vi lyssnar aktivt och bejakar elevernas tankar och förslag för att stärka elevernas självförtroende och tron på att deras egna tankar och åsikter är viktiga.
  • Vi låter ofta eleverna vara delaktiga i lösningar av olika problem/dilemman som dyker upp i vardagen.
  • Vi har regelbundna klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd.
    När en konflikt uppstår mellan elever går personalen in och hjälper till att finna lösningar på konflikten.

Våra traditioner

På vår skola så är traditioner av vikt. En del traditioner är nya och andra gamla men alla syftar till att skapa trygghet, rutin och demokratiska medborgare. I Färila har vi följande traditioner

Lågstadiet

I förskoleklassen ger vi eleverna en trygg övergång från förskola till skola och en positiv skolstart som förbereder dem för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser och utomhus-pedagogik. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

Mellanstadiet

På hösten när vi börjar har vi en vandring för hela mellanstadiet, Vallåsen - Buförleden - Ygsbo - Färila.Under hösten arrangerar mellanstadiets lärare kamratbanor för att lära eleverna samarbete. Under julveckorna har vi självklart julpyssel. Innan sportlovet har vi en skidtävling för hela mellanstadiet. På våren arrangeras en multiturnering med basket,innebandy, fotboll friidrott i lag och brännboll. På alla aktiviteter förutom skidtävlingen är eleverna indelade i tvärgrupper åk 4-6 för att främja gemenskap och samarbete på mellanstadiet.

Högstadiet

Examen/Skolavslutning: Middag + aktiviteter med åk 9 en kväll innan skolavslutning.

Friluftsdagar: Brännbollsturnering. Mixade lag från åk 7-9 vid friluftsdagar o dyl. Vinterfriluftsdag. Ämnesövergripande aktiviteter vid Annbacken. Friluftsliv i Valla, niorna leder. Ljusnanleden - olika sträckor för olika grupper/klasser/årskurser. Turneringar (mixade lag även där). Fri-idrottsdag på Ljusdals IP.

Åk 9: Ledarutbildning inför åk 9. Isvaksbad under vintern. Båtrace. Klassens dag: för alla klasser tillsammans med resp. mentor. Luciafirande i kyrkan med Färila lucia Inför jul: långdans och ringlekar i sporthallen. Juldanskväll i matsalen/ Folkets hus ibland med maskerad. Skolstart: Åk 9 gör något annat terminens första dagar, så att sjuorna får starta utan dem. Prova-på-dag för åk 6 inför åk 7 (under vt) Pyssel och städdag inför lov.

Studiehjälpen

På Färila skola så har eleverna tillgång till något vi kallar studiehjälpen. Studiehjälpen är läxläsning med personal som hjälp. Det sker efter skoltid så ett godkännande av dig som vårdnadshavare behövs samt en anmälan av mentor detta då det finns begränsat antal platser

Pedagogiskt fokus

Under 3 års tid har Färila skola tillsammans med skolverket arbetat under projektet samverkan för bästa skola. Under dessa tre år har kollegiet arbetat med att utveckla och fortbilda sig inom områden som exempelvis: undervisningens fokus, struktur och kvalité eller att skolan har ett professionellt kollegialt lärande. Under nästa läsår kommer SBS att fortsätta i egen regi med andra utvecklingsområden som lärarna och skolan tycker är viktiga prioriteringar.

Betyg och bedömning

Ny läroplan
Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för hur betyg sätts. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet kunskapskrav byter också namn till betygskriterier.
Länk till skolverket gällande ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Betyg hur sätts betyg
Betyg sätts från höstterminen i årskurs 6 och därefter varje termin fram till slutbetyget i årskurs 9. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen för eleverna i årskurs 6 ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs 6 i de ämnen eleven har fått undervisning i under den aktuella terminen. Från och med årskurs 7 görs bedömningen i relation till kunskapskraven i årskurs 9. Det är med slutbetyget som eleven söker vidare till gymnasieskolan.Om du eller ditt barn undrar över skälen till ett visst betyg har ni enligt den nya skollagen rätt att få information om det. Betyg sätts av den undervisande läraren. Det är inte möjligt att överklaga ett betyg, men en lärare kan ändra ett betyg om det visar sig att ett betyg är uppenbart fel. Det kan till exempel komma fram att läraren missat ett bedömningsunderlag eller att det skett en förväxling av elever.

Länk till filmen via Youtube "Hur sätter lärare betyg?"

Betygsskalan
A,B,C,D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte nått godkänt resultat. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas därför att eleven varit frånvarande.

Nationella prov
I årskurs 3, 6 och 9 genomför eleverna nationella prov.
När betyg sätts ska resultatet på nationella prov särskilt beaktas. Provresultatet har alltså en särskild betydelse vid betygssättningen och det har en större betydelse än andra enskilda underlag. Provresultatet ska dock inte helt styra betyget och resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens enda underlag vid betygssättningen.

Utvecklingssamtal

Som vårdnadshavare har du under hela skolgången rätt att få veta vilka kunskapsmål som är satta och hur ditt barn ligger till i förhållande till målen.
Syftet med utvecklingssamtalet är att gemensamt komma fram till hur ditt barn ska stödjas, kunskapsmässigt såväl som i sin sociala utveckling. Tillsammans skriver och dokumenterar ni detta i en individuell utvecklingsplan (IUP). Där ska det framgå vilka insatser som behövs, i skolan och med stöd av dig som förälder, för att ditt barn ska nå målen i varje ämne. Utvecklingssamtalen hålls minst två gånger per läsår.

Trygghetsarbete

Plan mot diskriminering
Varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Krisplan
Krisplan för Färila skola Krisplan 2020.docx

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet har till uppgift att stötta det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Teamet träffas för att följa upp åtgärder på de kränkningar som är anmälda på skolan och hur vi kan jobba förebyggande för att kränkningar inte uppstår.

I trygghetsteamet ingår Marcus Persson - Rektor
Henri Paavilainen - Speciallärare
Maria Ferm Larsson - Lärare
Tomas Boman - Lärare
Sunna Nordgren - Kurator
Jennie Kärrman - Fritidspedagog
My Wallin - Kurator

Rastvärdar
Vi har ett schema för rasttillsyn och rastvärdarna bär reflexväst för att de ska synas väl. Rastvärdarna är aktivt med och stöttar elevernas lek och relationer.

Elevdelaktighet elevrådet
Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel.

Trygghet, trivsel och studiero

Elevhälsomöten
Ett EHM eller elevhälsomöte är ett möte vi på skolan kallar dig som vårdnadshavare till. Vi gör denna kallelse för att vi tillsammans ska kunna hjälpa ditt barn på något sätt. Det kan vara kunskapsrelaterade frågor eller exempelvis sociala frågor som en mentor har uppmärksammat och som vi tillsammans behöver resonera kring.

Likabehandling
Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete och syftar till att alla elever ska ha lika villkor för att lyckas och må bra. Respekten för alla människors lika värde ska uppmuntras i skolan och fritidshemmet.

Diskriminering och kränkande behandling
I skolan tar vi alla former av diskriminering och kränkande behandling på allvar. Genom verktyget Draftit anmäler vi kränkande behandling, tillbud och olyckor. Genom verktyget dokumenterar vi vad som hänt och vilka konsekvenser och åtgärder som kan ha behövts. Vi arbetar aktivt med att snabbt utreda vad som hänt och varför eftersom skola ska vara en plats fri från diskriminering, mobbning och kränkande behandling. Här kan du läsa mer av vad skolverket skriver om detta.

Länk till skolverket gällande kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Ordningsregler
I skolan så har vi ordningsregler för allas trygghet och trivsel. Dessa ordningsregler har eleverna varit medskapare av. Det finns ordningsregler för varje stadie i skolan eftersom några regler kan skilja sig åt bero

Drogfri skola
Färila skola deltar i drogfri skola som är ett samarbete mellan socialtjänsten, skolan och beroendecentrum. Det är ett samarbete för att förebygga och förhindra missbruk i tidigt skede. För mer information om drogfri skola kontakta skolan.

Rutiner och dokument

Rutiner för frånvaro och ledighet
Du ansöker om ledighet i schoolsoft. Ditt barns mentor har möjligheten att bevilja ledighet mellan 1 till 2 dagar. Längre ledighet kan beviljas endast av rektor och vid särskilda skäl.

Sjukanmälan gör du schoolsoft genom att fylla i datum och dag. Skolan får då en anmälan. Det går inte att ringa in en sjukanmälan. Det kan vara bra att veta att all frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro samma dag som den sker. Ett automatiskt genererat SMS-meddelande skickas till dig efter den ogiltiga frånvaron är registrerad. OBS! Det går inte att svara på SMS-et!

Länk till SchoolSoft gällande sjukanmälan

Rymning
Skolan har rutiner för elever som eventuellt lämnar skolans lokaler utan att tala om det.

Rutin vid skolfrånvaro
Ljusdals kommun har en rutin och ett arbetssätt för att arbeta med elever som har stor frånvaro från skolan.

Orosanmälan
Alla som arbetar i skolan har som uppgift att anmäla till rektor om man har en oro för en elev. Denna oro behöver inte vara bevisad utan det räcker med en känsla. Det står i skollagen att alla som arbetar i skolan har anmälningsplikt vilket innebär att det är ett lagkrav för oss som arbetar i skolan. Dessa anmälningar görs för att hjälpa till och för barnets bästa. Skolan har som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare och så långt det är möjligt informera familjen om att en orosanmälan skrivs och varför. För att få en helhetsbild av elevens situation kan samrådan ske med skolledning och elevhälsoteamet på skolan innan en anmälan görs.

Rutiner avstängning och omplacering
Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet och rektorn beslutar om dessa. Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Utifrån dessa aspekter så kan rektor besluta om avstängning eller omplacering av elever för att kunna upprätthålla en säker och trygg skolmiljö. När detta ske så görs det utifrån en rutin som är förankrad i skollagens paragrafer.

Kontakta oss

Telefon
0651-186 00

Rektor

Marcus Persson

0651-186 03

marcus.persson@ljusdal.se

Biträdande rektor

Jens Lindell

0651-186 02

Jens.lindell@ljusdal.se

E-post
farilaskolan@ljusdal.se

Adress
Kyrkovägen 6
827 60  Färila

Arbeta hos oss

Om du vill arbeta hos oss som vikarie kan du anmäla dig på ljusdals kommuns hemsida. Alternativt ringa till vår vikariesamordnare som berättar för dig hur du kan gå till väga.

fredrik.bohlin@edu.ljusdal.se 0651-18610
ljusdal.se/ledigajobb