Hjälp åt folk på flykt

Aktuell situation

Rekordmånga flyktingar kom till Sverige under 2015. Totalt cirka 163 000 personer, varav 33 000 ensamkommande barn, sökte asyl i Sverige. I Ljusdal ökade framförallt mottagandet av ensamkommande barn under 2015.

Under 2016 har dock antalet asylsökande minskat kraftigt, mycket beroende på aviserade och fattade beslut från regeringen om:

 • Begränsade möjligheter till uppehållstillstånd
 • Tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • Minskade möjligheter till anhörigas uppehållstillstånd
 • Försörjningskrav vid återförening med anhöriga

Migrationsverket räknar i sin prognos från juli 2016 med ett s.k. planeringsantagande att 34 500 personer söker asyl i Sverige under 2016, varav 3 000 beräknas vara ensamkommande barn.

Så här fungerar flyktingmottagandet:

 1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl
 2. Inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden Flyktingarna bor i Migrationsverkets boenden eller i eget boende (till exempel via släktingar eller vänner). En del kommuner erbjuder evakueringsplatser där asylsökande kan bo tillfälligt innan de får plats på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.
 3. Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna om hur många flyktingar som kan anvisas till varje kommun och därmed ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.
 4. Arbetsförmedlingen har uppdraget att samordna En individuell etableringsplan görs för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället.
 5. Ljusdals kommuns ansvar i etableringsplanen Kommunen ska erbjuda SFI, samhällsorientering och vid behov andra insatser i kommunens regi. Barnen ska erbjudas plats i förskola och skola.
 6. Samma rättigheter och skyldigheter Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.

Kommunerna i Sverige ansvarar för:

 • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • praktisk hjälp i samband med bosättning
 • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • förskola, skola och fritidshem
 • socialt stöd och service.

Ljusdals kommuns roll

Ljusdals kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Gävleborg om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Utöver det ansvarar Ljusdals kommun för att ta emot nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen.

De kommunala insatserna ska komma igång så snabbt som möjligt och hålla en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Ljusdals kommuns åtagande är att inom kort kunna bistå med skola, förskola och stöd för barn och unga. Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att:

 • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till de nyanlända.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Ensamkommande asylsökande barn

Så här fungerar mottagandet av ensamkommande barn:

 1. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
  Efter några dagar i en ankomstkommun bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bli anvisad till.
 2. Om barnet ska bo i Ljusdal kommun
  Barnets behov utreds och placeras därefter i ett godkänt boende, antingen i Ljusdal eller i någon närliggande kommun där boenden finns. Ljusdals kommun ordnar med god man, barnsomsorg/skola med mera och har uppföljningsansvar.

Ljusdals kommun och ensamkommande flyktingbarn 

Sveriges kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ljusdals kommun har därför en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla boendeplatser för asylsökande barn och för barn som har fått uppehållstillstånd. 

Ljusdals kommun ska sörja för att det är god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med fritidssysselsättningar.

Vanliga ord och begrepp

Asylsökande – Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Ensamkommande barn och ungdomar – barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

PUT – permanent uppehållstillstånd. Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

Kvotflykting – Det går inte att ansöka om att bli uttagen som kvotflykting. Sverige tar bara emot ansökningar från FN:s flyktingorgan UNHCR som gäller flyktingar och skyddsbehövande där UNHCR har bedömt att de varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land dit de flytt. Migrationsverket prövar sedan ansökningarna på samma sätt som andra asylansökningar.

Mötesplatser

Vänskaps- och integrationsföreningen, VIF, (077-991 90 15, Verkstadsskolevägen 29E, Ljusdal) och Mötesplats Gärdeåsen (facebook.com/MotesplatsGardeasen) genomför aktiviteter för de asylsökande, bland annat språkcafé, läxhjälp, musikundervisning, bakning och matlagning. För aktuell information, ring VIF eller besök Facebooksidan.

Röda korset i Ljusdal har språkcafé på onsdagar kl. 18-20 i sina lokal på Norra Järnvägsgatan 23. Asylsökande vill gärna lära sig svenska och är tacksamma för all hjälp från frivilliga. Kom och låna ut ditt vardagsspråk!

Somaliska föreningen, tfn 072-266 30 53, har också aktiviteter.