Hjälp åt folk på flykt

Så här fungerar flyktingmottagandet

 1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl
 2. Inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden Flyktingarna bor i Migrationsverkets boenden eller i eget boende (till exempel via släktingar eller vänner). En del kommuner erbjuder evakueringsplatser där asylsökande kan bo tillfälligt innan de får plats på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.
 3. Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna om hur många flyktingar som kan anvisas till varje kommun och därmed ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.
 4. Arbetsförmedlingen har uppdraget att samordna En individuell etableringsplan görs för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället.
 5. Ljusdals kommuns ansvar i etableringsplanen Kommunen ska erbjuda SFI, samhällsorientering och vid behov andra insatser i kommunens regi. Barnen ska erbjudas plats i förskola och skola.
 6. Samma rättigheter och skyldigheter Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.

Kommunerna i Sverige ansvarar för

 • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • praktisk hjälp i samband med bosättning
 • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • förskola, skola och fritidshem
 • socialt stöd och service.

Ljusdals kommuns roll

Ljusdals kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Gävleborg om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.

De kommunala insatserna ska komma igång så snabbt som möjligt och hålla en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. Kommunen har också ett brett samarbete med ideella organisationer som stödjer integration och etablering i kommunen.

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Ljusdals kommuns åtagande är att inom kort kunna bistå med skola, förskola och stöd för barn och unga. Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att:

 • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till de nyanlända.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Ensamkommande asylsökande barn

Så här fungerar mottagandet av ensamkommande barn:

 1. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
  Efter några dagar i en ankomstkommun bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bli anvisad till.
 2. Om barnet ska bo i Ljusdal kommun
  Barnets behov utreds och placeras därefter i ett godkänt boende, antingen i Ljusdal eller i någon närliggande kommun där boenden finns. Ljusdals kommun ordnar med god man, barnsomsorg/skola med mera och har uppföljningsansvar.

Ljusdals kommun och ensamkommande flyktingbarn 

Sveriges kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ljusdals kommun har därför en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot de barn och ungdomar som anvisas till Ljusdals kommun.

Ljusdals kommun ska sörja för att det är god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med fritidssysselsättningar.

Vanliga ord och begrepp

Asylsökande – Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Ensamkommande barn och ungdomar – barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

PUT – permanent uppehållstillstånd. Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

TUT - tidsbegränsat uppehållstillstånd. Ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige i tre år. Du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet under tiden som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Kvotflykting – Det går inte att ansöka om att bli uttagen som kvotflykting. Sverige tar bara emot ansökningar från FN:s flyktingorgan UNHCR som gäller flyktingar och skyddsbehövande där UNHCR har bedömt att de varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land dit de flytt. Migrationsverket prövar sedan ansökningarna på samma sätt som andra asylansökningar.