Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder "offentlig skrivare" på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus.

Länsstyrelsen har förordnat Christer Sammens att vara notarius publicus med verksamhetsområden Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdals kommuner.

Notarius publicus är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar efter annan kontroll eller undersökning.
  • Lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Kontakt

Notarius publicus
Christer Sammens
070-671 05 41
christer.sammens@telia.com
Åklagarmyndigheten i Hudiksvall

Biträdande notarius publicus
Anders Wiklund
072-517 86 72
Arnöviken 32
824 93 Hudiksvall
anders.3914@hotmail.com