Ansökan om bygdemedel vindkraft

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen skall vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Ljusdals kommun samordnar administrationen av bygdemedlen och särredovisar dessa i förhållande till kommunens egen verksamhet.

Bygdemedlen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för den bygd där kommersiell vindkraftproduktion etableras.

De bygder som primärt skall gynnas är främst Järvsö socken (Sörby), Färila socken (Högkölen) och Ramsjö (Våsberget). Svartvallsfonden riktar sig till Järvsö, Färila och de byar inom Ljusdals församling som gränsar till Svartvallens vindkraftspark.

Samtidigt säger villkoren för fonderna att ”Bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och får inte avgränsas alltför snävt i geografiskt eller annat hänseende.” Ansökningar från angränsande områden kan därför prövas, men kraven blir högre på att projektet eller investeringen innebär en större allmän nytta för hela bygden. Vissa åtgärder kan vara till nytta för de boende i ett betydligt större område än andra.

Bygdemedel kan användas till att stärka samlingsplatser i byn eller för reparationer eller investeringar i byggnader och anläggningar. Det kan också användas till insatser för att utveckla besöksnäringen, exempelvis genom lokala evenemang som musik och utställningar etc. Rena driftsbidrag betalas inte ut. Medel kan inte sökas retroaktivt. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för kommunens beslut.

Föreningar, företag och enskilda privatpersoner verksamma respektive bosatta i den aktuella bygden kan söka bygdemedel. Föreningar och företag måste vara registrerade och ha organisationsnummer.

Ansökan upprättas genom vår e-tjänst, undertecknas via BankID och skickas in digitalt. Om sökanden är en förening eller ett företag ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare.

I ansökan ska den sökande specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens utveckling och vilken målgrupp detta gagnar.

Efter sammanställning av inkomna ansökningar och i förekommande fall samråd med berörda bygderåd, fondstyrelser, vindkraftsägare eller motvarande prövas nyttan och betydelsen av investeringen/projektet. Vissa åtgärder kan vara till nytta för de boende i ett betydligt större område än andra. Ansökan konkurrerar med övriga ansökningar och ett eventuellt stöds storlek avgörs av hur många som har behållning av den åtgärd för vilket medel söks. Beslut om tilldelning fattas därefter av fondstyrelser i förekommande fall och/eller kommunstyrelsen.

Efter genomförd investering / genomfört projekt ska slutredovisning ske genom anvisad e-tjänst.

Ansökan via e-tjänst

Sista ansökningsdag

28 februari varje år.

Svartvallsberget

Sörby

Våsberget

Högkölen

Kontaktperson

Roland Hamlin
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se