Lokala föreskrifter för Ljusdals kommun avseende skydd av människors hälsa och miljön

Kategori: 8.Miljö, hälso- och samhällsskydd

Registernummer: 8.07

Rubrik: Lokala föreskrifter för Ljusdals kommun avseende skydd av människors hälsa och miljön.

Kf § 90/05
Med stöd av 9 kap. 7 och 10-12 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 42-43 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Annan toalett än WC
2 § Det krävs anmälan till bygg-, miljö- och räddningsnämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett,
2. eltoalett,
3. torrtoalett med latrinkompostering,
4. annan typ av toalett.

Djurhållning
3 § Det krävs tillstånd av bygg-, miljö- och räddningsnämnden för att inom område med detaljplan hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm.

Tomgångskörning (Kf § 196/84, rev kf § 37/90)
4 § Förbud att hålla förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon igång gäller i Ljusdals kommun.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel
5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan gäller - utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel - följande:
1. Tidpunkten för spridning skall anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
2. Nedbrukning skall ske i omedelbar anslutning till spridningen, dock senast inom 24 timmar efter spridningen på upplöjd mark/bruten mark. Vall undantages.
3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag.

Värmepump
6 § Det krävs tillstånd av bygg-, miljö- och räddningsnämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för:
1. utvinning av värme ur mark och berg, inom vattenskyddsområde eller där avståndet är mindre än 100 meter till vattentäkt,
2. utvinning av värme ur ytvatten eller grundvatten eller
3. utvinning av värme ur grundvatten i öppna system
För installation av en sådan värmepumpsanläggning, med en uteffekt mindre än 100 kW, inom andra områden i kommunen krävs anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eldning
7 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att tillförseln av luft till eldningsanordningen skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt.
Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som anordningen enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
8 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan skall ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön ej uppstår. Valborgsmässoeldar är dock tillåtna efter anmälan till räddningstjänsten.

Ansökan och anmälan
9 § Av 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att en ansökan eller anmälan till bygg-, miljö- och räddningsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
10 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
11 § bygg-, miljö- och räddningsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 2-8 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
12 § För bygg-, miljö- och räddningsnämnden prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter utgår avgift enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2005. Äldre lokala föreskrifter skall tillämpas på ärenden som har anhängiggjorts dessförinnan.