Olovligt byggande

Om något som kräver bygglov har utförts utan att ett startbesked har beviljats kallas detta för olovligt byggande, eller "svartbygge". Att starta utan startbesked medför straffavgifter och kan därför bli en kostsam historia.

Olovligt byggande, påföljder och ingripanden behandlas i 11 kap. i plan- och bygg­lagen. Avgiftens storlek beräknas med hjälp av 9 kap. i plan- och byggförordningen.

Samhällsservicenämnden skyldigheter

Enligt 11 kap. 5 § i plan- och bygglagen (PBL) ska samhällsservicenämnden ta upp fråga om påföljd och ingripande så snart det finns anledning att anta att en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan har utförts utan lov.

Kontakta oss

Samhälls­service­förvaltningen
Bygg och Miljö
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)