Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. För vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna finns anmälningsplikt, det vill säga att du måste göra en anmälan om byggnadsåtgärd till kommunen.

Exempel på bygglovsbefriade åtgärder inom detaljplanelagda* områden:

  • Uppförande av friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15 kvadratmeter. Max tak­nockshöjd är 3 meter. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
  • Uppförande av mur eller plank om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
  • Anordnande av skärmtak, förutsatt att skärmtaket inte är större än totalt 15 kvadratmeter. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastig­hetsgräns.

Samhällsservicenämnden kan pröva frågan om att bygga närmare än 4,5 meter om din granne inte godkänner.

Bor du utanför detaljplanelagt område, finns vissa lättnader, kontakta en bygg­lovhandläggare för hjälp i just ditt ärende.

*Vad är en detaljplan?

Detaljplaner upprättas av kommunen, oftast i tätbebyggda områden. I en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelse ska se ut. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din tomt ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.

Kontakta oss

Samhälls­service­­förvaltningen
Bygg och Miljö
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)