Elevhälsoteam

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med våra elever. Elevhälsans arbete kan delas in i en pedagogisk gren och psykosocial och medicinsk gren som har olika ansvarsområden. Elevhälsan samverkar i ett tvärprofessionellt team som kallas elevhälsoteam. Den breda kompetensen gör det lättare att tidigt planera det främjande och förebyggande arbetet, och att kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera arbetet.

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Alla elever har tillgång till skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program (hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 8), hälsoundervisning, vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet samt andra särskilda insatser vid behov. De vaccinationer som erbjuds via EMI enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Från och med höstterminen 2020 erbjuds både flickor och pojkar vaccin mot humant papillom virus (HPV).

Skolsköterskan kan också hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Skolläkaren kan bokas genom skolsköterskan vid skolrelaterade hälsoproblem.

Färila - Los

Skolsköterska - Färila, Los
Sanna Klang
0651-186 17
070-355 92 94
sanna.klang@ljusdal.se

Specialpedagog - Färila, Los
Marianne Andersson
072-508 84 06
marianne.a@edu.ljusdal.se

Specialpedagog - Färila, Los
Lotta Lindgren
072-578 56 97
lotta.lindgren@edu.ljusdal.se

Kurator - Färila, Los
Sunna Nordgren
0651-76 13 19
070-190 29 03
sunna.nordgren@ljusdal.se

My Wallin
0651- 76 14 66
my.wallin@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Färila, Los
Sara Karlsson
0651-761505
sara.karlsson@edu.ljusdal.se

Skolpsykologer
Simon Ljungh & Olle af Klintberg
0651-180 00

Ljusdal - Tallåsen

Skolsköterska - Stenhamreskolan F-6
Anne-Sofie Hammarqvist
0651-182 13
070-190 63 42
anne-sofie.hammarqvist@ljusdal.se

Skolsköterska - Stenhamreskolan 7-9
Stina Rolfhamre Ångman
0651-18401
070-344 83 79
stina.rolfhamre@ljusdal.se

Skolsköterska - Gärdeåsskolan, Anpassade grundskolan
Stina Andersas
0651-181 98
070-242 90 61
kristina.andersas@ljusdal.se

Skolsköterska - Tallåsen
Vakant

Kurator - Stenhamreskolan 7-9
Mari-Helen Bodforss
070-190 28 84
mari-helen.bodforss@ljusdal.se

Kurator - Stenhamreskolan F-6 & Tallåsen
Annchristin Åhman
0651-181 88
070-257 23 84
annchristin.ahman@ljusdal.se

Specialpedagog - Tallåsen
Annica Fredholm
0651-187 10
annica.fredholm@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan 7-9
Emma Strand
070-275 46 32
emma.strand@edu.ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan 7-9
Åsa Thyr
Tfn: 073 4122054
asa.thyr@ljusdal.se

Specialpedagog - Stenhamreskolan F-6
Annica Fredholm
0651-187 10
annica.fredholm@ljusdal.se

Specialpedagog - Gärdeåsskolan F-6
Ulrika Lundgren
072-594 86 41
ulrika.lundgren@edu.ljusdal.se

Kurator - Gärdeåsskolan, Anpassade grundskolan
Emma Berg
076-101 24 89
emma.berg@edu.ljusdal.se

Kurator - Slottegymnasiet, Hybo, Nätverksteamet Ljusdals kommun, Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) 16-20 år
Karina Silfver Grahn
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare - Stenhamre, Tallåsen
Kristina Ottehed
0651-182 20
070-190 63 58
kristina.ottehed@ljusdal.se

Skolpsykologer
Simon Ljungh & Olle af Klintberg
0651-180 00

Järvsö

Skolsköterska - Järvsö, Nybo
Linda Övre
0651-187 20
linda.ovre@ljusdal.se

Specialpedagog - årskurs FSK till årskurs 9
Engbert Brouwer
0651-184 28
070-225 17 11
engbert.brouwer@ljusdal.se

Speciallärare - fsk till årskurs 3
Kristina Thorén
0651-188 30
kristina.thoren@edu.ljusdal.se

Speciallärare - årskurs 4 till årskurs 6
Anna Låks
076-527 79 41
anna.laks@edu.ljusdal.se

Speciallärare - årskurs 7 till årskurs 9
Lisa Norén
0651-76 13 77
073-028 35 30
lisa.noren@edu.ljusdal.se

Kurator - Järvsö FSK till årskurs 9
Karolina Kepsdotter
0651-187 04
070-190 28 65
karolina.kepsdotter@ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare, Järvsö
Mia Rosell
0651-187 11
070-190 28 99
mia.rosell@edu.ljusdal.se

Skolpsykolog
Simon Ljungh
0651-180 00

Slottegymnasiet

Skolsköterska - Slottegymnasiet
Ann-Kristin Björk
0651-184 01
ann-kristin.bjork@ljusdal.se

Specialpedagog - Slotte
Elisabeth Hansen Nilsson
070-343 13 71
elisabeth.hansen@edu.ljusdal.se

Kurator, Introduktionsprogrammen, Kommunala aktivitetsansvaret
Karina Silfver Grahn
0651-184 09
070-190 63 69
karina.silfver.grahn@edu.ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare
Benny Berglund
072-594 86 89
benny.berglund@edu.ljusdal.se