Specialpedagogteam Förskola

Specialpedagogteam Förskola är ett team bestående av specialpedagoger som jobbar på uppdrag av rektorer och personal i de kommunala förskolorna.
Teamet har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation- grupp- och individnivå. Detta sker genom att de tillsammans med personalen i förskolorna identifierar och undanröjer hinder för barns lärande, i syfte att utforma goda och likvärdiga förutsättningar.

"Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar" (Lpfö-18)

Om du behöver komma i kontakt med teamet vänder du dig till rektor i respektive förskoleområde.