Gemensamma regler för föreningsstöd

För att kommunen ska kunna behandla och godkänna ansökningar om stöd i olika former ska följande villkor vara uppfyllda.

Allmänna krav för föreningsstöd

  • Föreningsformen ska vara ideell förening.
  • Föreningens verksamhet är av sådan art som kommunen anser sig vilja stödja.
  • Föreningen ska vara registrerad hos kommunen.
  • Föreningen ska ha fastställda stadgar, ha en utsedd styrelse och ha lämnat in handlingar från minst ett stadgeenligt utlyst och protokollfört årsmöte.
  • Föreningen är öppen och har en demokratisk föreningsordning.
  • Föreningen uppfyller vissa etiska krav, för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet krävs att föreningar har och tillämpar en drogpolicy och en jämställdhetspolicy.
  • Från föreningens senaste årsmöte ska ekonomisk årsredovisning och revisionsrapport inlämnas (för vissa bidrag gäller även ytterligare dokumentation).
  • Ansökningar om stöd ska vara undertecknade av föreningens firmatecknare och uppgift ska finnas om styrelse och kontaktperson.