Alla nyheter - Ljusdals kommun

  • Agenda 2030, mål 17: Genomförande och partnerskap

    Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.

  • Agenda 2030, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

    Alla vi människor i Ljusdals kommun och i hela världen ska få leva våra liv i trygghet. Vi har rätt till frihet och möjlighet att påverka våra egna liv oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  • Agenda 2030, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

    Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv i Ljusdals kommun och i hela världen. Vi är alla en del av vårt ekosystem och vi spelar viktiga roller för att bevara livsmiljöer och att säkra att växt- och djurarter på land överlever.