Agenda 2030, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv i Ljusdals kommun och i hela världen. Vi är alla en del av vårt ekosystem och vi spelar viktiga roller för att bevara livsmiljöer och att säkra att växt- och djurarter på land överlever.

En avgörande utmaning för vår överlevnad är att tillgodose våra behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial, utan att skada den biologiska mångfalden. Och sätt att nyttja våra ekosystemtjänster såsom grönska som bidrar till renare luft, träråvara, pollinering och spannmål, på ett hållbart sätt.

Ljusdals kommun ansvarar för samhällsplanering och har möjlighet att besluta om skydd av natur. Vår kommun är också markägare och kan stödja åtgärder för att återställa våtmarker, välja hållbara brukningsmetoder i skogsbruket och ta hänsyn till ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald.

Nationellt i Sverige handlar mål 15 om att samtidigt som bioekonomin stärks, utveckla ett hållbart skogsbruk, minska förlusten av biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våtmarker. De två naturtyper som har sämst utveckling är jordbrukslandskapet och marina miljöer. Där finns störst antal hotade arter.

Tolv delmål är kopplade till mål 15. De handlar bland annat om att bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, bekämpa ökenspridning, hejda förlusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurarter och integrera den biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering. De slår också fast att det behövs ökade finansiella resurser för att klara detta.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 15

  • Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär.
  • Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.