Agenda 2030, mål 17: Genomförande och partnerskap

Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.

Mål 17 handlar bland annat om att mobilisera och omfördela resurser mellan världens ekonomiskt rika och världens fattiga länder. Målet handlar också om att främja överföring och spridning av miljövänlig teknik

Kommuner och regioner bidrar till måluppfyllelse hemmavid, men också i andra länder genom att de upphandlar varor som är producerade utomlands. Genom att genomföra medvetna upphandlingar kan kommuner och regioner bidra positivt till agendan även utanför landets gränser. För att klara av välfärdsuppdraget, det vill säga den service och välfärd kommuner och regioner är skyldiga att erbjuda sina invånare, är kommuner och regioner beroende av bred samverkan.

Sverige har en lång tradition av nationell och internationell samverkan och ett starkt civilsamhälle, det vill säga de delar av samhället som inte har inblandning av kommunen eller staten såsom föreningar, idéburna organisationer, studieförbund, olika kyrkor och så vidare. Hoten mot civilsamhället i stora delar av världen är ett område som Sverige prioriterar att motverka.

Den svenska politiken för global utveckling är viktig för Sveriges internationella genomförande av Agenda 2030. Utmaningar som har identifierats för Sveriges del vad gäller mål 17 är att kostnaderna för att skicka pengar till sitt hemland för utländska arbetare i Sverige är relativt höga. Sverige har även ingått handelsavtal som riskerar att särskilt gynna de ekonomiskt rikare länderna i världen.

Mål 17 har 19 delmål och ett av dem handlar om att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Tips på hur du kan bidra till att uppfylla mål 17

  • Ett av de bästa sätten för att göra skillnad på riktigt är att gå med i en organisation. Gå med i en organisation som arbetar med en fråga du brinner för och engagera dig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
  • Du kan stötta fattiga länder genom att skapa efterfrågan på produkter som produceras i länderna. Håll utkik efter Fairtrade-produkter – då hjälper försäljningen av produkten lokala producenter i fattigare länder.