Sotning och brandskyddskontroll

I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brand­före­byggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brand­skyddskontroll utförs.

Sotning/rengöring

Ljusdals kommun har avtal med JO Sotning AB som på kommunens uppdrag sköter rengöring/sotning och brandskyddskontroll.

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rengöra/sota på sin egen fastighet. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. På uppdrag av Ljusdals kommun genomför JO Sotning AB rengöring/sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen. Brand­skyddskontrollen utförs enligt viss taxa och sker med de intervaller (frister) som kommunen bestämt efter de rekom­men­dationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angett. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för att rengöra/sota på den egna fastigheten hittar du här, beställer på telefon 0651-180 23, eller hämtar på brandstationen.