Brandfarlig vara

Du som hanterar brandfarlig vara kan behöva tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor söker du hos Räddningstjänsten i Ljusdals kommun.

Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara.

Brandfarlig gas

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20˚C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas, ammoniak och acetylen.

Brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Brandreaktiv vara

Brandreaktiv vara är till exempel väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat och lågnitrerad nitrocellulosa.

Föreståndare

Föreståndare för brandfarliga varor ska utses. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Det ska alltid finnas minst en föreståndare samt en ställföreträdande föreståndare.

Föreståndare ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. Vilka kunskaper som krävs av föreståndarna beror på vilken verksamhet som bedrivs.

Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men bör vara nåbara via telefon om något allvarligt inträffar eller oklarheter uppstår som berör de brandfarliga varorna.

För att söka tillstånd eller anmäla föreståndare till Räddningstjänsten, görs detta på blanketten Tillstånd för hantering av brandfarlig vara.