Ungdomsgruppen

Om du är orolig för att en ungdom far illa och tror att han eller hon behöver hjälp, kan du vända dig till ungdomsgruppen hos individ- och familjeomsorgen.

Ungdomsgruppen tar emot ansökningar och anmälningar gällande ungdomar i åldrarna 13-20 år. Det finns även ett familjeteam som arbetar på uppdrag av socialsekreterarna.

Anmälan om oro för ett barn eller ungdom kan göras anonymt.

Fundera på varför du vill vara anonym, och kom då ihåg att inte lämna ditt namn och telefonnummer. Det är dock oftast lättare för socialtjänsten att hjälpa barnet eller ungdomen och familjen om vi kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån. Uppger du namn och telefonnummer så kan vi nå dig för att återkomma med frågor.

Vilken information vill socialtjänsten ha?

De frågor som brukar ställas till uppgiftslämnaren är:

 • Namn, adress och telefonnummer på barnet eller ungdomen
 • Varför är du orolig, beskriv gärna med exempel?
 • Hur länge har du varit orolig för barnet/ungdomen?
 • Vad tror du händer om inget görs nu?
 • Var finns barnet/ungdomen just nu?
 • Tror du att det är akut fara för barnet/ungdomen? Om ja, i så fall vilken fara?
 • Finns det andra barn/ungdomar i familjen som du tror far illa? Om ja, vilka är dessa och i vilken ålder är de?
 • Är det något särskilt vi bör tänka på vid kontakt med barnet/ungdomen eller vårdnadshavarna?
 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten?
 • Känner barnet/ungdomen till att du kontaktar oss?
 • Kan du tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna informationen med de berörda?

Vad händer efter att en ansökan eller en anmälan gjorts?

När en anmälan mottagits avgörs hur socialtjänsten ska agera och om ärendet ska utredas vidare. Sådan information får socialtjänsten inte delge anmälaren utan att vårdnadshavaren gett sitt samtycke.

Bedömning

Vi informerar alltid vårdnadshavaren om anmälan. Vårdnadshavaren och ungdomen kallas först till ett samtal för en så kallad förhandsbedömning. Syftet med den bedömningen är att ta ställning till hur allvarlig informationen i anmälan är och vilken risk den innebär för ungdomen. Vi behöver ta ställning till detta för att erbjuda hjälp eller avsluta ärendet. Hur man ska gå vidare beslutar en socialsekreterare tillsammans med enhetschefen. Avslutas ärendet här kommer vare sig ungdomen eller föräldern att finnas i socialtjänstens personregister.

Utredning

Framkommer det att ungdomen eller vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning. Socialstyrelsens handläggning- och dokumentationssystem BBIC, Barns Behov I Centrum, används för detta ändamål. Syftet är att utreda ungdomens och dess vårdnadshavares behov av stöd och hjälp.

Först görs en utredningsplan för hur utredningen praktiskt kommer att genomföras, utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är nödvändigt. Utredningen ska vara färdig senast inom fyra månader och ska färdigställas även om familjen flyttar till annan kommun.

Insatser, råd och hjälp

De insatser som ungdomsgruppen kan erbjuda är:

 • Barnsamtal, ungdomssamtal
 • Kontaktperson, kontaktfamilj
 • Samtalsstöd till enskild
 • Familjestöd
 • Föräldrastöd
 • Nätverksmöten
 • Insatser i hemmet
 • Stödgrupp för ungdomar med föräldrar som har missbruksproblem, psykisk ohälsa, långvariga konflikter vid separation
 • ART, Aggession Replacement Training
 • Jourfamilj
 • Institutionsplacering
 • Familjehemsplacering

Kontakt

Mottagning barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour, kvällar och helger
026-10 02 25

Relaterade sidor