Momskompensation LOV

Lagen om valfrihet (LOV) omfattar två delar som regleras olika när det gäller momsreglerna.
 
1) För servicetjänster (t.ex. städning och annan liknande service) gäller "full" moms, 25 %. Det här är den vanliga och grundläggande regeln när det gäller momslagstiftningen.

2) Tjänster som omfattar social omsorg (omvårdnad) är helt momsfria. Detta benämns som "icke skattepliktig verksamhet". Om en person har både service och omvårdnad och den övervägande delen är omvårdnad, så räknas personen att tillhöra den här gruppen.

Företaget som har avtal med kommunen enligt punkt 2) ska enligt mervärdes­skatte­reglerna inte debitera moms på det pris som kommunen betalar, då det är fråga om produktion av icke skattepliktig verksamhet. Företaget får däremot betala moms på de varor, bilkostnader o.dyl. som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. För kommunens del så får man "lyfta" den momsen i något som kallas kommunkontosystemet. Av det skälet kompenseras en extern utförare för den del som kommunen kan "lyfta" momsen. Detta för att företaget ska få samma ekonomiska förutsättningar som kommunen har. Beräkningen av moms­kompensationen utgår från den momskostnad som kommunen idag kan "lyfta" för dessa kringkostnader för att utföra tjänster enligt punkt 2). Beräkningen har gjorts på varje geografiskt område och kan skilja lite på grund av respektive områdes kostnader, som ofta kan vara geografiskt betingade (till exempel att kostnader för transporter och bilar för tjänstens utförande varierar med avstånden).