Ett ärendes gång

Ett ärendes gång

Hur går det egentligen till när någon handling (till exempel ett medborgarförslag från dig) kommer in till kommunen? Här kan du läsa mer om vad som sker, från det att handlingen inkommit tills dess att den har behandlats färdigt.

  1. En handling kommer in från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller annan nämnd i kommunen.

  2. Handlingen registreras i diariet och blir då en allmän handling.

  3. Ärendet bereds. För att få synpunkter från berörda instanser skickas ärendet på remiss för yttrande. Synpunkter inkommer till diariet.

  4. När ärendet är färdigberett förs det upp på den politiska nämndens föredragningslista.

  5. Sammanträde hålls och nämnden beslutar.

  6. Protokoll skrivs.

  7. Prokollet justeras.

  8. Beslutet expedieras, det vill säga beslutet delges dem som berörs av beslutet.

  9. Ärendet avslutas och arkiveras.