Överklaga beslut

Här kan du läsa om vem som får överklaga beslut och vilka tidsgränser som gäller. Du kan överklaga beslut som kommunen fattat genom förvaltningsbesvär eller som laglighetsprövning.

Vem har rätt att överklaga?

Förvaltningsbesvär
Om du berörs av ett förvaltningsbeslut som gått emot dig kan du överklaga det ifall det är ett beslut som går att överklaga. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Det framgår i själva beslutet om det går att överklaga. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Vid förvaltningsbesvär kan domstolen pröva både beslutets laglighet och faktiska innehåll (lämplighet). Domstolen kan vid förvaltningsbesvär ändra det överklagade beslutet.

Laglighetsprövning
Det är bara du som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet där eller är taxerad för kommunalskatt där som får göra laglighetsprövningar (Kommunallagen 1:4, 10:1).

Vid laglighetsprövning kan domstolen endast pröva lagligheten, det vill säga kontrollera om det gått rätt till när beslutet meddelats eller om det strider mot lagen. Vid en laglighets­prövning kan ett beslut bara bli upphävt. Domstolen kan alltså inte ändra ett beslut som överklagats genom laglighetsprövning.

Vilka tidsgränser gäller för överklagande?

Om du vill överklaga genom förvaltningsbesvär ska du inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet lämna in en skriftlig överklagan till myndigheten som fattat beslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. 

En begäran om laglighetsprövning ska du lämna in skriftligt till den förvaltningsrätt som kommunen tillhör. Det innebär att om du vill klaga på beslut som Ljusdals kommun fattat ska du vända dig till förvaltningsrätten i Falun. Då ska du tala om vilket beslut det handlar om och varför du tycker att det ska prövas. Du måste lämna in överklagan inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal.

Postadress för överklagan

Ljusdals kommun
827 80  LJUSDAL
0651-180 00 (växel)