Strandskydd och strandskyddsdispens

I Sverige gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strand­skyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden (enligt Allemansrätten) och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bestämmelserna om strandskydd finns i Miljöbalken.

Bestämmelser i Ljusdals kommun

Ett generellt strandskydd gäller vid alla våra vattendrag och omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen.

Ett utvidgat strandskydd gäller för delar av Ljusnan och genomflutna sjöar om­fattande land- och vattenområden 200 meter från strandlinjen.

Länsstyrelsens beslut om det utvidgade strandskyddet och kartor som visar vart det utvidgade strandskyddet gäller kan man läsa på Länsstyrelsen i Gävleborgs hemsida.

Vad gäller inom det strandskyddade området?

Inom strandskyddsområdet får nya byggnader inte uppföras.

Byggnader eller byggnaders användning får inte ändras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där man annars skulle ha fått färdas fritt. Till exempel är det förbjudet att bygga om ett båthus till ett fritidshus. Även tillbyggnader kan vara förbjudna.

Inom det strandskyddade området får man inte utföra anläggningar eller an­ordningar om de hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Exempel på anordningar:

  • Staket
  • Grillplats
  • Lekplats
  • Flaggstänger
  • Trädgårdsland
  • Bryggor och pirar
  • Trädgårdsgångar

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar får inte utföras inom strandskyddat område.

Man får heller inte vidta åtgärder som väsenligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskyddsdispens

Att bygga inom strandskyddat område kräver dispens. Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen finns i 7 kap. 18c-d § i miljöbalken. Ansökan om strandskyddsdispens, Ljusdals kommun.