Förhandsbesked

Begäran om förhandsbesked innebär att man före en omfattande projektering kan få bindande besked från samhällsservicenämnden om en byggnadsåtgärd över­huvudtaget kan tillåtas på en viss plats.

När det gäller förfrågan om nya hus på nya tomtplatser bör följande handlingar och uppgifter ingå i ansökan:

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för tomtplatsen, lämpligen på ut­drag av den ekonomiska kartan skala 1:10 000
  • Enkel beskrivning med uppgifter om avsedd användning/verksamhet på den tänkta tomtplatsen,  eventuell djurhållning, tillfartsväg, befintlig eller eventuell
    ny väg
  • Om möjligt - uppgifter om dricksvatten, till exempel typ av eventuell befintlig brunn, typ av brunnar på grannfastigheter, kapaciteter på befintliga brunnar, tänkt läge för ny brunn (markeras på kartan)
  • Avlopp, preliminärt förslag till lösning på den tänkta tomtplatsen (markeras på kartan)
  • Eventuell befintlig kraftledning på eller i närheten av den tänkta tomtplatsen

Ett positivt förhandsbesked är bindande för samhällsservicenämnden i två år. Om bygglovansökan inlämnas under denna tid och uppfyller eventuella villkor i för­handsbeskedet och lagkraven i övrigt, ska bygglov beviljas.

Bygglov­handläggare

Johan Hydling
0651-183 05
johan.hydling@ljusdal.se

Per-Anders Stolt
0651-183 20
per-anders.stolt@ljusdal.se

Marita Åsberg
0651-183 04
marita.asberg@ljusdal.se

Kenneth Jakobas
0651-183 12
kenneth.jakobas@ljusdal.se