Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på den plats som du har tänkt dig.

Förhandsbesked kan vara bra före exempelvis en omfattande projektering eller om du planerar att bygga på en obebyggd tomt.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för samhällsservicenämnden i två år. Om bygglovsansökan inlämnas under denna tid och uppfyller eventuella villkor i för­handsbeskedet och lagkraven i övrigt, ska bygglov beviljas.

Ansökan om förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked kan du göra via e-tjänst Förhandsbesked – Ansökan.

När det gäller förfrågan om nya hus på nya tomtplatser bör följande handlingar och uppgifter ingå i ansökan:

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för tomtplatsen, lämpligen på ut­drag av den ekonomiska kartan skala 1:10 000.
  • Enkel beskrivning med uppgifter om avsedd användning/verksamhet på den tänkta tomtplatsen, eventuell djurhållning, tillfartsväg, befintlig eller eventuell
    ny väg.
  • Om möjligt, uppgifter om dricksvatten. Till exempel typ av eventuell befintlig brunn, typ av brunnar på grannfastigheter, kapaciteter på befintliga brunnar, tänkt läge för ny brunn (markeras på kartan).
  • Avlopp, preliminärt förslag till lösning på den tänkta tomtplatsen (markeras på kartan).
  • Eventuell befintlig kraftledning på eller i närheten av den tänkta tomtplatsen.

E-tjänster och blanketter

Kontakt

0651 - 18 000

bygg@ljusdal.se