Skolskjutsar

Handläggningstid och beslut

För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om skjuts beviljats, ska ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj. Detta gäller i 1:a hand t.ex. vid behov av taxi eller busskort, vid växelvis boende, vid ändringar eller vid avvikelser från huvudregeln, samt friskolor och gymnasieelever.

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-6 veckor, beroende på ärendetyp.

Skolskjutsar av tre slag

Skolskjuts sker i Ljusdals kommun på tre sätt: med X-trafiks linjebussar/tåg, med upphandlade skolbussar och med taxi.

För frågor om rätten till skolskjuts eller frågor om busskort eller taxi, kontakta skolskjutssamordnare Joakim Brunner-Palm på 0651-181 64 eller e-post: skolskjuts@ljusdal.se.

Ansökan

Den som uppfyller grundkraven i skolskjutsreglerna och kan åka med upphandlade skolbussar behöver inte ansöka om skolskjuts. Vid behov av taxi eller busskort, vid växelvis boende, vid ändringar eller vid avvikelser från huvudregeln, görs ansökan via kommunens självservice (blanketter via länk i spalten till höger).  Om du har speciella skolskjutsbehov, hör av dig så tidigt som möjligt så att vi kan ta in dem i planeringen. Beslut om rätt till skolskjuts vid nytt läsår kommer för de flesta ansökningar att skickas ut i början av augusti, även om ansökan gjorts tidigare.

För de upphandlade skolbussarna, som inte finns i X-trafiks tabeller, krävs inget särskilt busskort. Preliminära elevlistor upprättas före skolstart och uppdateras därefter vid behov.

Skolbussarna är endast avsedda för elever och kan inte användas av andra resande. Undantag från detta kan beviljas av skolskjutssamordnaren vid speciella skäl och enbart i mån av plats.

Busskort hos X-trafik

Nya elever på gymnasiet, och gymnasieelever på andra skolor än Slottegymnasiet som är folkbokförda i Ljusdals kommun, behöver ansöka om nytt busskort via självservicen. Detta kan även gälla elever som åkt buss förut men inte fått något brev om att kortet laddats om inför nytt läsår. Ansök så snart du vet vilken skola du skall gå på för att hinna få ditt busskort i tid innan skolstart. Innan du fått ditt busskort får du betala eventuella bussresor själv.

Viktigt meddelande från X-trafik: Första gången busskortet används (även efter återladdning inför nytt läsår) skall den nya biljetten läsas över från biljettmaskinen till kortet. Ta inte bort kortet för tidigt! Då kan läsningen avbrytas och kortet blir obrukbart.

Ladda inte heller in andra biljetter på skolkortet, då även dessa riskerar att gå förlorade. Kommunen eller X-trafik ersätter inte sådana förluster.

När och vad gäller?

Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Om ditt kort används på fel sätt.
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anmäl alltid förändringar till din skola .
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Nedanstående text är en förenklad sammanfattning av regelverket.
Vid tolkningsfrågor gäller Skolskjutsreglementet.


Rätten till skolskjuts

Den som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, utom i de fall då man valt en annan skola än den kommunen hänvisar till. I vissa fall kan man efter särskild prövning ha rätt till skolskjuts även i andra fall. Rätten till skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen och gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem).

Återladdning av busskort

Busskort hos X-trafik återladdas med nya biljetter. I en del fall (t ex vid byte av skola eller p g a tekniska problem med återladdningen) får man istället ett nytt busskort på skolan vid skolstart eller på posten. X-trafik har aviserat skärpta rutiner och godkänner inte längre gratisåkning första skolveckan enligt tidigare praxis.

Om man glömmer kortet hemma en dag kan man få ett intyg från skolans expedition som ger rätt till hemresa den dagen. Är kortet stulet, trasigt eller förlorat kan man få ett ersättningskort på skolans expedition. Det saknade kortet kommer då att spärras. När borttappade busskort ersätts har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift på 100 kronor. Avgiften skall inte betalas kontant utan faktureras hemmet. Kommunen ersätter inte reskostnader som uppstår i väntan på ett ersättningskort.

Ovanstående gäller endast elever som beviljats skolkort från kommunen. För den som inte är berättigad till skolkort utan köpt sitt kort privat gäller X-trafiks regler, se www.x-trafik.se.

Grundkrav för skolskjuts

Våra grundskoleelever har rätt att få skolskjuts, eller busskort där det finns linjetrafik, om avståndet mellan hemmet och skolan är minst:

  • 2 kilometer för förskoleklass och årskurs 1-3
  • 3 kilometer för årskurs 4-6
  • 4 kilometer för årskurs 7-9

Skolskjuts ges från/till en plats på rimligt avstånd från den adress där eleven är folkbokförd, och den kommunala skola man bor närmast. Acceptabelt avstånd från hemmet till busshållplatsen är enligt skolskjutsreglementet 1,5 kilometer för förskoleklass och årskurs 1-3, 2 kilometer för årskurs 4-6 och 2,5 kilometer för årskurs 7-9.

Växelvis boende

Vid växelvis boende (lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna) har man rätt till skolskjuts från båda bostäderna. Ansökan görs på en särskild blankett och skall skrivas under av båda vårdnadshavarna inför varje nytt läsår. Det är viktigt att ange vilken vecka (udda eller jämn) man behöver skolskjuts.

Tillfällig skolskjuts

Vid olycksfall kan det uppstå behov av andra slags transporter än annars. Kontakt tas då direkt med försäkringsbolaget som ordnar den tillfälliga skolskjutsen. Vid problem eller andra behov av skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare.


Preliminära avgångstider för skolbussar 2019-2020

Vid frågor om linjesträckning och påstigning, ring trafikledare Stefan Andersson på Mohlins Buss, tel 0651-34 09 11.

Järvsö

Norbussen: OK Järvsö 06.45, Kåsjö, Uvås, Nordsjö, Österrike, Nor, Båtbacken, Järvsöskolan 8.00, Kramsta, Ulvsta, Älvsätra, Nybo

Säljestabussen: Gartsbo 07.05, Vålsjö, Nordsjö, Kalv, Båtbacken, Förnebo-Änga, Båtbacken 7.40, Kalv, Nordsjö, Vålsjö, Gartsbo 7.50, Säljesta, Bäcken, Kåsjö, Järvsöskolan, Nybo.

Karsjöbussen: Karsjö 07.20, Sörby, Lörstrand, Hamre, Bränna, Myra, Nybo 8.00, Älvsätra, Ulvsta, Kramsta, Järvsöskolan.

Rödmyrabussen: Korsning Skålbovägen-Skästravägen 07.20, Rossla, Rödmyra, Åsbo, Grönås, Myragatan, Nybo 8.00, Järvsöskolan.

Bodabussen: Ljusdals Boda 07.10, Edegränsen, Ede, Boda, Sjövästa, Bodaheden, Skriksvik, Skästra, gamla landsvägen, Våga, Järvsöskolan, Nybo skola.

Stavsätrabussen: Stavsätra 07.05, Sidskogen, Hästberg 07.30, Grönåsbacken, Nybo skola 8.00, Järvsöskolan

Ljusdal

Gunnarsbobussen: Gunnarsbo 07.00, Bjart, Holänna, Sjöbo, Gärdeåsskolan, Stenhamreskolan

Hybobussen: Lillhaga 7.40, Resecentrum 7.45, Kläppavägen, Ämbarbovägen, Bäckänge, Tjärnelund, Gryttjesbo, Hybo skola, Groland, Hybo skola.

Ramsjö-Hennan-Letsbo: Morgon X-trafiks linjebuss 54. Hemtur: Stenhamre 14.10, Ångsäter, Tallåsen 14.30, Sillerbo, Hedsta, Störsbäcken, Letsbo, Hennan, Ramsjö, Hennan 16.10, Ramsjö.

Sjövästa: Boda 07.10, Kallmyr, Sjövästa, Klösbo, Storhaga, Lillhälle, Borr, Stenhamre, Ångsäter 07.45, Stenhamre. Råggärde 08.15, Tallåsens skola.

Färila

Edbussen: Hovra 07.25, Ed, Veckebo, Korskrogen, Hyttebo, Färila skola

Näsbergsbussen: Näsberg 7.15, Kölbo, Hyttebo, Stråsjö, Brinnasen, Stocksbo

Fönebussen: Föne 07.15, Movägen, Dagis Föne, Ranungen, Ygsbo, Valla, Färila skola.

Kallmyrbussen: Sjövästa 07.30, Kallmyr, Ygskorset, Färila skola

Los

Tenskog 07.15, Los kyrkby 07.40, Ryggskog 07.50, Los skola.

Tandsjöborg 07.10, Västbacka, Hamra, Los skola.

Kontakt

Skolskjuts­samordnare
Joakim Brunner-Palm
0651-181 64
skolskjuts@ljusdal.se

Blankett

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende? Den blanketten skrivs ut och undertecknas av båda vårdnadshavarna. I övriga fall, använd "Ansökan om skolskjuts utöver huvudregeln".

Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? Skicka då in en ansökan