Skolskjutsriktlinjer

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i. Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i.

Rätten till skolskjuts styrs av skollagen. Hur kommunen organiserar skolskjutsen avgörs av kommunen.
Skolskjuts ges endast i direkt anslutning till skolans start- och sluttider. Elev som går på fritidshem har inte rätt till skolskjuts.

Samtliga elever som behöver skolskjuts skall ansöka om detta via kommunens e-tjänst, som hittas på kommunens hemsida.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts gäller elever som går i den skola kommunen anvisar.
Huvudregeln är att en elev i Ljusdals kommun är berättigad till skolskjuts om skolvägens längd från hemmet till skolan är minst:

  • Elever i årskurs F-3: 2 kilometer
  • Elever i årskurs 4-6: 3 kilometer
  • Elever i årskurs 7-9: 4 kilometer

Med skolväg avses den kortaste användbara vägen (gång-, cykel eller bilväg) mellan folkbokföringsadressen och den skola dit eleven anvisats.

Eleverna kan hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser för skolskjuts i hemmets respektive skolans närhet. Avståndet från hemmet till busshållplats eller anvisad påstigningsplats får vara högst:

  • Elever i årskurs F-3: 1,5 kilometer
  • Elever i årskurs 4-6: 2,0 kilometer
  • Elever i årskurs 7-9: 2,5 kilometer

Elever som inte är berättigade till skolskjuts utifrån avståndsgränserna kan beviljas rätt att medfölja upphandlade skolskjutsar i mån av plats och vid påstigning på samma platser som skolskjutsberättigade elever.

Väntetid och färdtid

Väntetiden är tiden mellan skolans ramtider och skolskjutsens ankomst/avgång. Väntetiden bör inte överstiga 30 minuter per skolskjutstillfälle. Längre väntetider kan i undantagsfall förekomma för att samordna längre skolskjutsar.

Väntetiden tillbringas då på fritidshem. Färdtiden avser restiden mellan ordinarie på- och avstigningsplats. Den bör normalt inte överstiga 60 minuter. Undantag kan dock förekomma vid långa avstånd mellan hem och skola.

Gymnasieelevers resor

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för gymnasieelever, däremot att svara för kostnaden för dagliga resor mellan bostad och skola om avståndet är mer än sex kilometer. Det sker oftast genom inköp av busskort. Den som har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats har även rätt till ersättning för anslutningsresa. Ersättningens storlek framgår av bilaga till skolskjutsreglerna.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Trafikförhållanden
Om skolvägen eller hållplatsen bedöms som riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet. Kommunen svarar för att den anvisade hållplatsen och skolans hållplats är säker.

Utbildningsnämnden kan fatta beslut om vissa vägsträckor där trafikförhållandena motiverar rätt till skolskjuts även om avståndet till skolan understiger gränsvärdena. Dessa sträckor framgår isåfall av bilaga till skolskjutsreglerna. För andra sträckor görs bedömningen från fall till fall av skolskjutshandläggaren.

Vid tveksamma fall, kontakta skolskjutshandläggaren för utredning.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har, enligt nu rådande rättspraxis, rätt till skolskjuts från en eller båda adresserna där avståndsgränserna överskrids, under följande omständigheter:

  • Eleven går på den skola som kommunen anvisat
  • Båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Ljusdals kommun
  • Eleven bor i huvudsak lika stor del av tiden på båda adresserna

Ansökan om skolskjuts på grund av växelvis boende skall skrivas under av båda vårdnadshavarna, som därmed intygar att eleven bor lika mycket på båda adresserna.

Funktionsnedsättning

Vid varaktig funktionsnedsättning kan man ha rätt till skolskjuts även om avståndet är kortare än gränsvärdena. Ansökan skall göras på särskild blankett och bör styrkas med intyg från exempelvis läkare.

Olycksfall som t ex benbrott, hanteras som en försäkringsfråga. Det omfattas av kommunens försäkring för alla elever och kan medföra att försäkringsbolaget ombesörjer skolskjuts. Information om vilket försäkringsbolag det gäller finns på kommunens hemsida. Läs mer om Barn- och elevförsäkring

Tillfällig funktionsnedsättning t ex vid planerad operation kan prövas som en annan särskild omständighet. Möjligheten att nyttja försäkring skall prövas först.

Vid val av annan skola

Den som väljer en annan skola än den kommunen anvisar är normalt inte berättigad till skolskjuts. Undantag är om man skulle haft rätt till skjuts till sin hänvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för att resa till den valda skolan.

Ljusdals kommun anordnar inte skolskjuts för elev där vårdnadshavaren valt skola i en annan kommun. Ljusdals kommun anordnar inte heller skolskjuts för en elev som är folkbokförd i en annan kommun, annat än om överenskommelse om kostnaden träffats med hemkommunen.

Annan särskild omständighet

Det kan finnas andra särskilda skäl som motiverar avsteg från huvudregeln. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Alla omständigheter man åberopar skall anges i ansökan och vid behov styrkas med intyg.

Beslut kan överklagas. Beslut om skolskjuts får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om skolskjuts vid val av anvisad skola överklagas enligt förvaltningslagen. Beslut om skolskjuts vid val av annan skola överklagas enligt kommunallagen.

Överklagande lämnas alltid först till kommunen, som skickar det vidare till domstolen tillsammans med dokumentation om hur beslutet fattats.

Ansvar

Vårdnadshavarens och elevens ansvar
Vårdnadshavaren ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutshållplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg.

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan eller skolskjutshållplatsen i tid på morgonen. Om eleven missar skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Kostnader för uppsåtlig åverkan på skolskjutsfordon täcks av vårdnadshavare (ev via hemförsäkring).

Vid hållplatsen och under färd

Elev skall invänta skolskjutsen en bit från vägbanan på anvisad påstigningsplats. Eleven skall stå stilla på hållplatsen tills bussen/bilen stannat. Eleven skall sitta på sin plats och använda säkerhetsbälte under hela färden tills bussen/bilen stannat.

Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på en elev som inte finns på hållplatsen vid utsatt tid. Det är viktigt att komma i rätt tid till anvisad skolskjutshållplats. För att synas och för den egna säkerhetens skull är det viktigt att bära reflex under den mörka årstiden.

Skolans ansvar

Skolan har ansvar för väntande elever. Så länge väntande elever finns kvar skall också personal finnas kvar på skolan. I de fall vistelse på fritidshem erbjuds enbart för att möjliggöra samordning av skolskjuts, är eleven befriad från avgift för fritidshemsplats.

Vägar och väghållning

För att skolskjutsfordon skall trafikera vägen krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. Vid svår väderlek kan skolskjutsen helt eller delvis ställas in. Detta beslutas av transportören eller föraren utifrån dennes bedömning av säkerhetsriskerna.

Skolskjutsanordnarens ansvar

Kommunens krav på fordonens kvalitet preciseras i samband med upphandling av skolskjutsentreprenör och skall efterlevas. Entreprenören skall skoldagar alltid kunna nås på den telefon/mobil som meddelas på kommunens hemsida. Kommer skolskjutsen för sent skall entreprenören meddela skolan.

Om skoltransporten blir alltför försenad skall entreprenören ordna ersättningsskjuts. Vid oro och bråk i bussen skall chauffören först prata med eleven själv. Hjälper inte det kontaktar entreprenören skolan som då vidtar åtgärder enligt handlingsplan.

Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun
Dessa skolskjutsregler har antagits av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Reglerna gäller
från och med läsåret 2015/2016
Bilaga: Beslut om avvikande avståndsgränser, trafikfarliga vägar, belopp för
anslutningsresättning m m antas och revideras vid behov av utbildningsnämnden.
Skolskjutsreglementet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800)
och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet,
prop. 2009/2010: 165 samt Regeringsrättens praxis.
Skolskjuts för elever i grundskolan: 10 kap. 32, 33 och 40 §§ skollagen.
Skolskjuts för elever i grundsärskolan: 11 kap. 31, 32 och 39 §§ skollagen.
Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: 19 kap. 20, 21 och 28 §§ skollagen.
Överklagande av skolskjuts: 28 kap. 5 § 5 skollagen.
Frågan om skolskjuts vid växelvis boende: RÅ 2002 ref. 91