Likabehandling

Alla elever och vuxna ska känna sig trygga på Stenhamreskolan. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier, rasism eller annan kränkande handling.

Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att motverka kränkande behandling. Skolpersonalen har ett särskilt ansvar att ta misstankar om eller tendenser till trakasserier på allvar.

Varje kränkande behandling mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev och vuxen-vuxen ska åtgärdas. Det är alltid den kränkte som avgör om den blivit utsatt för kränkning. Åtgärder som vidtas ska alltid stå i proportion till kränkningen som skett. Kränkningarna ska varken förstoras eller förminskas.