Likabehandling

Det goda mötet, det vill säga ett respektfullt bemötande mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev och vuxen-vuxen, är grunden till en trygg och respektfull lärandemiljö för elever och personal.

Vi tar aktivt avstånd från diskriminering på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsförmåga
  • ålder

Vi tar också avstånd mot annan kränkande behandling, såsom mobbning. Detta ska uppmärksammas av alla på skolan, förebyggas och bekämpas aktivt.