Stadgar Kulturstipendium

Antagna av kommunfullmäktige 1988-04-25:

§1 Ljusdals kommuns kulturstipendier och kulturdiplom är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

§2 Kulturstipendier och diplom utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan särskild anknytning till kommunen.

§3 Kulturstipendierna utdelas av samhällsservicenämnden, som har rätt att höra erforderlig expertis.

§4 Totala stipendiesumma uppgår till 25 000 kronor. Samhällsservicenämnden äger rätt att fördela den totala stipendiesumman på en eller flera mottagare.

§5 Ett kulturdiplom utdelas i form av ett konstverk.

§6 Ansökan eller förslag på stipendiater ska vara samhällsservicenämnden tillhanda senast 1 april. Det åligger samhällsservicenämnden att minst en månad före ansökningstidens, respektive förslagstidens utgång, på lämpligt sätt informera allmänheten om kulturstipendierna. Stipendierna kan utdelas även efter förslag inom samhällsservicenämnden.

§7 Utdelning av stipendium och diplom sker vid den tidpunkt och under de former samhällsservicenämnden bestämmer.

Stadgar kulturstipendium och kulturdiplom
Antagna av kommunfullmäktige 1988-04-25
Reviderade 2009-02-02
Reviderade 2020-05-19