Stadgar EstradLjusdals stipendium

Stipendiet

1.1 Ändamålet med EstradLjusdals ungdomsstipendie är att lyfta fram och uppmuntra en ung lovande kulturutövare verksam inom ett eller flera av områdena: musik dans och teater.

1.2 Under förutsättning att det finns medel i stipendiefonden ska ungdomsstipendiet på 10 000 KR, eller den summa som kommittén beslutar om, delas ut årligen.

2. Stipendiefonden

2.1  Stipendiefonden ska ligga under Ljusdals kommun, Musik- och Kulturenheten och redovisas på särskilt konto.

2.2 Medel kommer att tillföras stipendiefonden genom överskott av EstradLjusdals anordnade kulturarrangemang, samt genom gåvor.

2.3  Stipendieutdelningen ska ske i samband med ett arrangemang, där överskottet helt eller delvis går tillbaka till stipendiefonden. Detta överskott ligger till grund för fondens medel och årliga utdelning.  

2.4  Vid fondens avslutande ska återstående medel gå till någon barn/ungdomsverksamhet inom områdena dans, musik eller teater.

3. Kriterier

3.1  Stipendiaten får vara högst 25 år gammal (fylla 25 år under det aktuella året).

3.2  Stipendiaten ska ha stora utvecklingsmöjligheter inom ett eller flera av kulturområdena musik, dans och teater.

3.3  Stipendiaten ska ha gjort betydande insatser inom sitt kulturområde och för kulturlivet i Ljusdal under det senaste året.

3.4  Stipendiaten ska vara bosatt i eller ha starka band till Ljusdals kommun.

4. Stipendiekommittén

4.1 Stipendiaten ska utses av en kommitté på 3-5 personer som har en samlad kunskap om och kan överblicka verksamhets­områdena musik, dans och teater i Ljusdals kommun.  

4.2 Vid avhopp eller utträde ur kommittén utser representant för EstradLjusdal en ersättare.   

4.3 Stipendiekommittén ska ha minst ett nomineringsmöte innan stipendieutdelningen.  

4.4  Stipendiekommittén ska genom samråd och i sista hand röstning utse en stipendiat. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsrösten.

5. Nominering

5.1 Allmänheten ska ges tillfälle att lämna in förslag på stipendiater fram till det årliga nomineringsmötet.  

5.2 Om det saknas nomineringar inom något av verksam­hets­områdena åligger det stipendiekommittén att nominera minst en stipendiekandidat från vart och ett av områdena musik, dans och teater.

6. Nomineringsmöte

6.1 Inom kommittén ska en ordförande och en sekreterare utses i början av varje nomineringsmöte.  

6.2 Stipendiesumman ska diskuteras och fastslås utifrån stipendiefondens tillgångar.

6.3 Deltagarna i kommittén redovisar och diskuterar förslag till stipendiat.

6.4 Eventuell röstning och beslut.

6.5 Övriga frågor.