Riktlinjer för sport- och idrottshallar

Ändamål

Fritidsenhetens uthyrningsverksamhet av sport och idrottshallar i kommunen syftar till att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose föreningars behov och önskemål.

Fördelning av tider

Vid fördelning av tider i sport och idrottshallar tillämpas följande riktlinjer:

Allmänt

1. Abonnemang går före enstaka uthyrning, dock gäller särskilda regler för arrangemang i hallarna (se punkt nedan).

2. Förening som uppbär kommunalt anslag från Ljusdals kommun för sin verksamhet har förtur framför övriga förhyrare.

3. Verksamhet för ungdomar under 18 år äger förtur till tider före kl 20.00.

4. Ansvarig ledare ska vara minst 18 år.

5. Tidigare förhyrare äger rätt till förtur till samma hall och tid, under förutsättning att verksamheten inte förändrats avsevärt jämfört med föregående period.

6. Nystartade föreningar får vänta på ledig tid. Förtur prövas från fall till fall.

7. Hallar ska ej upplåtas för året-runt-träning i en och samma idrott för åldersgrupper under 16 år.

Prioritering av förhyrare/verksamhet

1. Ungdoms- och tävlingsidrott i idrotter som har säsong, vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus, samt idrottsskoleverksamhet med av fritidsenhetens godkänd uppläggning.

2. Tävlingsidrott som ej har säsong, men som det är angeläget att tilldela tider.

3. Lag i högre division prioriteras.

4. Motions- och friskvårdsverksamhet i föreningsregi samt fritidsgårdars verksamhet.

5. Ungdoms- och tävlingsidott som ej har säsong samt enskilda korpklubbar.

6. Övriga.

Brytning av abonnemang vid arrangemang i hallar

Fritidsenhetens förbehåller sig rätten att bryta ordinarie abonnemang för att disponera hallen för annat ändamål, t. ex. kurs, konferens, tävling, teaterföreställning/konsert av allmänt intresse.

Abonnenten underrättas dock om detta i förväg. För tävlingsverksamhet gäller att arrangemanget ska vara sanktionerat/godkänt av berörd specialdistriktsförbund för att bryta ordinarie abonnemang. Klubbmästerskap (KM) ska spelas på föreningens ordinarie abonnemang, och äger ej rätt att bryta annan förenings ordinarie abonnemang.

Om förening önskar anordna icke sanktionerad arrangemang ska samråd om förläggningen av arrangemanget ske med berörda föreningar och fritidsenheten. Ansökan om förläggningen av arrangemanget ska lämnas till fritidsenheten i god tid före arrangemanget.

Outnyttjade abonnemang och förlust av abonnemang

Förhyrare som underlåter att utnyttja abonnemang vid upprepade tillfällen, utan att i förväg anmäla detta till fritidsenheten, samt förhyrare som inte följer gällande föreskrifter, riskerar att förlora sitt abonnemang.

Beslut om avsteg från dessa principer

Besult om avsteg från dessa principer, och i de fall där berörda parter ej är överens, sker av fritidsenheten.

Tillträde till hallarna - pinkod eller nyckel

Förhyrare av sport- och idrottshallar får, genom att lämna sin e-postadress en pinkod mailad till sig vid bokningstillfället som används vid inpassering i hallarna. Tillträde till hallen är möjlig 15 minuter innan bokad tid . I de hallar där belysningen tänds med hjälp av kortläsare används pinkoden på samma sätt som vid inpassering. Belysningen släcks automatiskt efter bokad tid, med 15 minuters marginal.

I de hallar där nyckel används sker kvittering hos fritidsenheten. För borttappad eller ej återlämnad nyckel efter abonnemangets slut debiteras en avgift på 750 kr/per nyckel.

Debitering av lokalvårdskostnad

Vid tillfällen då extra städinsats är nödvändig kommer en avgift på minst 500 kr att debiteras.