Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning för dataskydd som gäller i hela EU från och med 25 maj 2018. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Vi följer den förordningen när vi hanterar de uppgifter vi samlar in om dig.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, exempelvis personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra vårt uppdrag, skyldigheter och förpliktelser mot dig som låntagare inom HelGe-bibliotekens organisation.

Vi samlar in personuppgifter från dig som ansöker om att bli låntagare hos HelGe-biblioteken. Vi inhämtar också uppgifter via SPAR – statens person- och adressregister i de fall där det är möjligt. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vår personuppgiftsbehandling vilar på den rättsliga grunden allmänt intresse, utifrån §9 Bibliotekslag (2013:801). Dina uppgifter kommer att sparas tills att behandlingen inte är nödvändig för det ändamål de samlats in för; att avgiftsfritt låna ut medier till dig. Efter 5 års inaktivitet gallras du ur vårt låntagarregister förutsatt att inga pågående avtal finns. Övrig behandling som exempelvis; allmänna utskick via e-post eller SMS, sker med stöd av samtycke och kan när som helst återkallas om du givit det, genom att besöka biblioteket eller genom inloggning på Mina sidor på hemsidan; www.helgebiblioteken.se.

Påskriven blankett för ansökan om lånekort för barn lagras till dess att barnet fyllt 18 år och gallras sedan enligt rutin.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas av biblioteken inom HelGe-samarbetet och av oss anlitade systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU, i enlighet med dataskyddförordningen.

Folkbibliotek i följande kommuner ingår i HelGe-samarbetet:

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, samt Söderhamn.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, främst andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig i rollen som personuppgiftsansvarig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att landet har godkänd skyddsnivå.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta tillsynsmyndigheten Integritetsskydds­myndigheten före detta Datainspektionen. Detta gör du enklast genom att kontakta dataskyddsombudet för Kommunstyrelsen i Ljusdal; dataskyddsombud@ljusdal.se.

Personuppgiftsansvarig för Ljusdals bibliotek:
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@ljusdal.se

Dataskyddsombud:
dataskyddsombud@ljusdal.se

Fullständig lista över personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud inom HelGe-samarbetet finns på:

https://www.helgebiblioteken.se/sv/web/arena/gdpr